Sagsnummer: 12-70-00323

Kritik af Sjællandske Medier for at bringe forkerte oplysninger om indholdet af generalforsamling i Brandkassen. Genmælets placering.

28-11-2012

Klager – Forsikringsselskabet Brandkassen G/S og bestyrelsesformanden – klagede bl.a. over forsideartiklen ”Brandkassen nærmer sig opløsning” i DAGBLADET Roskilde og på sn.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

 Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkterne A.1 og A.2.
På baggrund af klagernes oplysninger vedrørende den foreslåede vedtægtsændring i § 14 lægges det til grund, at den ekstraordinære generalforsamling den 10. september 2012 indsatte parentesen ”(erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende)” vedrørende muligheden for at anbringe midler fra forsikringsselskabet Brandkassen G/S ved en eventuel opløsning i en fond, der anvendes til velgørende formål. Der blev ikke foretaget andre ændringer i vedtægterne.
Det er således ikke dokumenteret, at vedtægtsændringen ændrede personkredsen, der kunne få del i midlerne ved en eventuel opløsning. Det er heller ikke dokumenteret, at ”familien [Bestyrelsesformanden] [sikres] nogle ekstra bidder af kagen ved en selskabsopløsning”.
Pressenævnet finder herefter, at Sjællandske Medier har bibragt læserne et forkert indtryk af indholdet af generalforsamlingen, selvom mediet selv var til stede. Nævnet udtaler kritik af Sjællandske Medier for at videregive forkerte og skadelige oplysninger, som avisen på baggrund af sin tilstedeværelse burde have været bekendt med var ukorrekte.

 

Pressenævnet lægger til grund, at DAGBLADET Roskilde og klagerne var enige om at bringe klagernes genmæle af 12. september 2012.
Det følger af medieansvarslovens § 39, at genmælet skal offentliggøres vederlagsfrit uden unødig forsinkelse og bringes på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges. Redaktionelle bemærkninger i umiddelbar tilslutning til offentliggørelsen skal indskrænkes til faktiske oplysninger.
Da det påklagede forhold er bragt på forsiden og 2. sektions side 2, finder nævnet, at genmælet den 13. september 2012 i 2. sektion på side 8 ikke er bragt på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Hertil kommer, at genmælet er bragt som debatindlæg. Genmælet blev igen bragt i DAGBLADET Roskilde den 3. oktober 2012 i avisens 2. sektion, side 3, der er samme dobbeltside som de påklagede artikler på side 2. Pressenævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge en ny offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DAGBLADET Roskilde og sn.dk at offentliggøre følgende forsideartikel:

 

”[rubrik]
Pressenævnet kritiserer DAGBLADET
 

[underrubrik]
Fejl i omtalen af Forsikringsselskabet Brandkassen. En vedtægtsændring i forsikringsselskabet har ikke noget at gøre med ændringer i personkredsen, der kan modtage midler.

 

[brødtekst]
DAGBLADET Roskilde gav den 11. september 2012 oplysninger om nye vedtægtsændringer i Brandkassen vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling aftenen forinden.
DAGBLADET Roskilde var til stede på generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringen var eneste punkt på dagsordenen. Ændringen blev læst op i sin fulde ordlyd.
I artiklen anføres det, at bestyrelsesformand [bestyrelsesformanden] og hans familie vil kunne få en større andel af Brandkassens formue ved opløsning på grund af vedtægtsændringen. Det er ikke rigtigt.
Vedtægtsændringerne drejer sig alene om vilkårene for, at selskabets formue i tilfælde af opløsning af selskabet kan anbringes i en fond.
Ændringen angik således ikke ændringer i personkredsen, der kunne uddeles til, men valgfrihed i hvilken type fond Brandkassen gerne så oprettet, hvis Brandkassen vælger en fondsløsning. Nævnet kritiserer avisen for at bringe de forkerte oplysninger, da avisen selv var til stede på generalforsamlingen og derfor burde være bekendt med indholdet.
Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

 

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00323.

Del på sociale medier ved at klikke her: