Sagsnummer: 14-70-00723

Kritik for at bruge skjulte optagelser

19-12-2014

TV2/Nord bragte indslaget ”Værksteder reparerer din iPhone med falske reservedele”. I udsendelsen blev der gjort brug af en skjult optagelse, der intet afslørede. Da den person, som blev interviewet, tillige modsatte sig, at optagelsen blev bragt, var offentliggørelsen imod god presseskik. Pressenævnet udtaler kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Retlig interesse
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Pressenævnet bemærker, at det er nævnets praksis at realitetsbehandle en klage, hvis klager direkte eller indirekte er nævnt eller afbildet, uanset vedkommende ikke måtte kunne identificeres. Da klagen angår offentliggørelse af en lydoptagelse med [Klager] på hans arbejdsplads, er han indirekte nævnt og afbildet og har derfor retlig interesse i at få klagen realitetsbehandlet.

 

Skjulte optagelser
Det er Pressenævnets opfattelse, at det som udgangspunkt er betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult mikrofon, uden at et efterfølgende samtykke til offentliggørelse er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert enkelt tilfælde.
Pressenævnet finder, at der er samfundsmæssig interesse i en omtale af, hvorvidt lokale butikker vildleder deres kunder i markedsføringen af deres produkter. Under samtalen med journalisten, der er optaget uden [Klager]s vidende, oplyste [Klager], at butikken anvendte originale Apple-reservedele ved reparationer. Nævnet finder ikke, at den pågældende oplysning kun kunne være fremskaffet ved skjult mikrofon, idet reparationen med originale reservedele indgik i butikkens markedsføring til offentligheden, herunder af butikkens hjemmeside, hvilket også fremgår af indslaget. Herudover stillede butikkens ejer op til interview og udtalte sig om butikkens produkter.
Det er således Pressenævnets opfattelse, at TV2/Nord bragte de skjulte optagelser uden berettiget grund. Nævnet har lagt vægt på, at optagelserne blev bragt, selv om [Klager] havde modsat sig det, og at de samme oplysninger, som blev tilvejebragt via de skjulte optagelser, var tilgængelige blandt andet på firmaets hjemmeside.
Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV2/Nord for at have anvendt de skjulte optagelser.

 

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør for TV2/Nord at offentliggøre følgende på TV2/Nord enten lige før eller efter nyhedsudsendelsen Nordjylland live kl. 19.30:
”Speak
Pressenævnet har kritiseret TV2/Nord for at bringe skjulte optagelser.
I udsendelsen ”Værksteder reparerer din iPhone med falske reservedele” var der skjulte optagelser med en medarbejder. Han sagde i indslaget, at butikken anvender originale Apple-reservedele ved reparationer, hvilket også fremgår af butikkens markedsføring.
Ifølge de vejledende regler for god presseskik bør man kun offentliggøre skjulte optagelser, hvis de medvirkende efterfølgende samtykker, eller hvis der er en samfundsmæssig interesse for det, og oplysningerne ikke kan tilvejebringes på anden vis.
I det her tilfælde afslører den skjulte optagelse ikke noget, og medarbejderen, der bliver udspurgt, har ikke givet lov til at bringe optagelserne. Derfor får TV2/Nord kritik af Pressenævnet.
Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

 

Da udsendelsen fortsat kan ses på TV2/Nords hjemmeside, anmoder Pressenævnet den ansvarshavende redaktør for TV2/Nord om at oplyse nævnet om, hvad mediet påtænker at foretage sig i anledning af kritikken af, at TV2/Nord bragte de skjulte optagelser.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00723.

Del på sociale medier ved at klikke her: