Sagsnummer: 13-70-00568

Kritik for ikke at spørge moderen

20-12-2013

Dagbladet Holstebro skrev ”Gamle drenge hylder snotnæse”. Artiklen handler om en købmand, der fyldte 50, og der står blandt andet, at moderen til to af hans børn har forhindret ham i at være sammen med børnene. Avisen burde have spurgt hende, om det er rigtigt. Det har Dagbladet Holstebro ikke gjort, og derfor får Dagbladet Holstebro kritik af Pressenævnet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Berigtigelser af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Dette fremgår af punkterne A.1, A.3 og A.7.

 

Pressenævnet finder, sådan som sagen er oplyst for nævnet, at artiklens oplysninger vedrørende [Person A]s ”ekskone” omhandler klager. Nævnet lægger til grund, at klager og [Person A] aldrig har været gift. Dette er således en fejlagtig oplysning.
Nævnet finder tillige at artiklens oplysning om, at klager forhindrer faderens samvær med sine børn, kan sidestilles med en oplysning om, at børnene ikke er voksne. Dette er, efter det for nævnet oplyste, ligeledes en fejlagtig oplysning.
Nævnet finder det beklageligt, at avisen har bragt disse fejlagtige oplysninger, men finder ikke tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af Dagbladet Holstebro i denne forbindelse. Det bemærkes herved, at avisen bragte en berigtigelse af disse oplysninger den 30. oktober 2013.

 

Nævnet finder herudover, at oplysningen om, at klager har forhindret faderens samvær med sine to børn, kan være egnet til at virke skadelig, krænkende eller agtelsesforringende for klager. Oplysningen skulle derfor være forelagt klager inden offentliggørelsen af artiklen.
Sådan som sagen foreligger oplyst for nævnet, er klager ikke blevet forelagt oplysningen. Det bemærkes, at avisens berigtigelse ikke indebar en rettelse af netop denne oplysning.
Pressenævnet udtaler derfor kritik af Dagbladet Holstebro herfor.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Dagbladet Holstebro at offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Dagbladet Holstebro
 

[Brødtekst]
Portrættet på navnesiden Gamle drenge hylder snotnæse handlede om en køb-mand, der fyldte 50 år. I artiklen skriver Holstebro Dagbladet, at moderen til to af hans børn har forhindret ham i at være sammen med børnene.
Den oplysning kan virke krænkende på moderen, og derfor burde avisen have spurgt hende, om det var rigtigt. Det har Dagbladet Holstebro ikke gjort, og det er grunden til, at Pressenævnet kritiserer Dagbladet Holstebro.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00568

Del på sociale medier ved at klikke her: