Sagsnummer: 14-70-00725

Ledelsen fik mulighed for at svare

18-12-2014

TV SYD bragte nyhedsindslaget ”Svage elever lades i stikken” om elever med særlige behov. TV Syd bad ledelsen om en kommentar, men ledelsen aflyste i første omgang et interview. Pressenævnet bemærker, at ledelsen fik mulighed for at udtale sig og kritiserer ikke TV SYD.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A.1 og A.3.
På baggrund af det oplyste om, at TV SYD om formiddagen før indslagets offentliggørelse samme aften var i kontakt med [Klager]s ledelse med henblik på at indhente ledelsens kommentarer til det pågældende indslag, samt det oplyste om, at ledelsen blev gjort bekendt med, at TV SYD ville bringe indslaget om aftenen, finder Pressenævnet, at [Klager] blev givet rimelig tid og lejlighed til at udtale sig i sagen.
Det er ikke for Pressenævnet muligt med sikkerhed at fastslå, hvordan [Klager]s ledelse formulerede sig overfor TV SYD, da ledelsen blev bedt om en kommentar, idet parterne har afgivet forskellige forklaringer herom. [Klager] har til sagen oplyst, at direktør [Direktøren] havde et klart ønske om at medvirke i et interview, men først efter at have drøftet forholdet med de berørte elever. I indslaget blev det oplyst, at [Direktøren] ikke havde ønsket at medvirke i et interview på TV SYD. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere formuleringen, idet [Direktøren] og [Klager] var givet mulighed for at udtale sig til indslaget i de to aftenudsendelser, men afstod fra at benytte sig af denne mulighed.
Nævnet finder i den forbindelse ikke, at det påhvilede TV SYD at forelægge for [Klager], hvordan det i givet fald ville blive kommunikeret til seerne, hvis direktøren afstod fra at kommentere på indholdet af indslaget.
Pressenævnet udtaler således ikke kritik i sagen.

 

Genmæle
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder ikke at kunne lægge til grund, at der i indslaget er bragt faktisk forkerte oplysninger, hvorfor [Klager] allerede af denne årsag ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00725.

Del på sociale medier ved at klikke her: