Sagsnummer: 14-70-00727

Nej til at anonymisere artikel

18-12-2014

Viborg-folkeblad.dk skrev i 2014 ”Ufattelig afstumpet vold i narkoopgør”. Klager siger, at det ødelægger hans muligheder for uddannelse, at hans navn står i artiklen. Pressenævnet vil på grund af sagens karakter og alvor ikke kritisere Viborg Stifts Folkeblad for at afvise at anonymisere artiklen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Af Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 fremgår det bl.a., at det ikke er oplagt, at mediet skal følge en dømt persons ønske om at få fjernet artikler om vedkommendes langvarige fængselsstraf for alvorlig kriminalitet.
Herudover fremgår det af den nævnte guide, at medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

 

Den konkrete sag
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ikke bestrides af [Person A], at artiklen gav et korrekt referat fra straffedommen.
Artiklen omtaler en straffesag, hvor klager er idømt fængsel i ét år for alvorligere kriminalitet, og dommen er afsagt kort tid før omtalen i Viborg Stifts Folkeblad.
Uanset at oplysningen om klagers navn i artiklen er af personfølsom karakter, finder nævnet på baggrund af sagens karakter og alvor, at det ikke kan anses for en overtrædelse af god presseskik at afvise anmodningen om at anonymisere netartiklen. Da Pressenævnet heller ikke finder, at andre tilstrækkeligt tungtvejende grunde taler for, at Viborg Stifts Folkeblad burde have imødekommet anmodningen, udtaler nævnet ikke kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00727.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: