Sagsnummer: 14-70-00708

Notits om konkurs forbliver synlig

25-11-2014

TV2/NORD skrev i en notits på hjemmesiden i 2011, at klager var gået konkurs. Han siger, han ikke var konkurs og ønsker notitsen afindekseret. Oplysningen var korrekt, da notitsen blev offentliggjort, og Pressenævnet kritiserer ikke TV2/NORD for at afvise at afindeksere notitsen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Dog kan oplysninger om offentlige personer som f.eks. politikere være relevante længe efter publiceringen. Det samme kan gælde for oplysninger om andre personer, der har offentlighedens interesse.
Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

 

Den konkrete artikel
Pressenævnet finder under henvisning til oplysningerne fra Statstidende om, at [Klager] blev taget under konkursbehandling den 24. juni 2011, at artiklens oplysning om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for artiklens offentliggørelse. Det ændrer ikke herpå, at dekretet senere blev ophævet.
Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at TV2/NORD har afvist at afindeksere artiklen. Pressenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningen om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen, og at [Klager] forud herfor havde været genstand for en del presseomtale. Det tilføjes, at [Klager] efter det oplyste ikke har anmodet TV2/NORD om, at artiklen suppleres med en oplysning om, at konkursdekretet senere blev ophævet. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00708.

Del på sociale medier ved at klikke her: