Sagsnummer: 15-70-00859

Sætning redigeret ud af læserbrev

01-12-2015

Budskabet i et læserbrev om plejehjemmet Lystoftebakken var hverken forvansket eller ukorrekt på grund af Det Grønne Områdes redigering.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Redaktøren er i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at afvise at omtale forhold, der for en af parterne forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og fravælge materiale og kilder, så længe de indholdsmæssige krav til den bragte information iagttages.
Et massemedie har således som led i den redaktionelle proces ret til på egen hånd at forkorte og redigere i manuskripter til læserbreve og debatindlæg, såfremt skribentens opfattelse efter foretagne forkortelser og redigering fremstår som uforvansket.

 

På baggrund af parternes synspunkter lægges det til grund, at Det Grønne Område modtog læserbrevet og efterfølgende redigerede det. [Klager] og de to øvrige skribenter accepterede den foretagne redigering, men ønskede navnlig følgende sætning indføjet: ”fordi [Bestyrelsesformanden] ikke ville slippe tøjlerne og lade [Den daglige leder] udføre det arbejde hun var ansat til”. Det Grønne Område undlod at indsætte formuleringen og bragte læserbrevet uden. Det er ikke over for Pressenævnet dokumenteret, at der forelå en (mundtlig) aftale om, at [Klager] skulle godkende det endelige læserbrev inden offentliggørelsen i avisen. Ved afgørelsen har nævnet derfor ikke tillagt en eventuel aftale betydning.
Pressenævnet finder ikke, at budskabet i skribenternes læserbrev fremstår forvansket eller ukorrekt på grund af Det Grønne Områdes redigering. Nævnet bemærker i den anledning, at det fremgår af det læserbrev, som blev bragt i Det Grønne Område, at problemerne i forbindelse med driften af plejehjemmet Lystoftebakken ifølge skribenterne skyldes samarbejdsvanskeligheder mellem bestyrelsesformanden og den daglige leder. Det fremgår således fortsat af det offentliggjorte læserbrev, at skribenterne var utilfredse med Lions Clubbernes, herunder bestyrelsesformandens, ageren.
Nævnet finder herefter ikke, at redaktøren ved at udelade den pågældende formulering har overskredet de vide rammer for redigering. Nævnet udtaler ikke kritik af Det Grønne Område.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00859.

Del på sociale medier ved at klikke her: