Sagsnummer: 12-70-00317

SE OG HØR kritiseres for udokumenteret forside.

29-11-2012

Klager – en person – klagede bl.a. over forside ”[Klager] i trekantsdrama” og ”SOVER MED UNG FYR” og artiklen ”SOVER HOS HINANDEN” i SE OG HØR.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse: 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt A.1, A.3 og B.1.
Parterne er fremkommet med modstridende forklaringer om karakteren af [Klager] og [Person A]s forhold. Ifølge klagers synspunkter har [Person A] ved én lejlighed overnattet i hendes gæsteværelse.
Uanset, at [Klager] som offentlig kendt person må tåle en vis eksponering, finder Pressenævnet, at SE OG HØR ikke har været berettiget til at bringe oplysninger af så krænkende karakter som sket. Nævnet bemærker herved, at omtalen er af en karakter, der vedrører privatlivets fred, og at ingen almen interesse kræver offentlig omtale.
Artiklens overskrift ”sover hos hinanden” giver tillige indtryk af, at [Klager] og [Person A] ved flere lejligheder har overnattet hos hinanden.
Nævnet finder heller ikke, at sms-korrespondancen dokumenterer, at [Klager] ”sover med ung fyr”, eller at de sover hos ”hinanden”.
SE OG HØR var forud for offentliggørelsen, den 3., 4. og 5. september 2012, gjort opmærksom på, at hverken [Klager] eller [Person A] kunne bekræfte SE OG HØRs forsidehistorie. Nævnet udtaler kritik af SE OG HØR for at bringe omtalen. Da telefonsamtalen af 3. september 2012 med [Person A] ved e-mail af 4. september 2012 blev præciseret, finder nævnet heller ikke, at dette forhold kan føre til et andet resultat.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Artiklens overskrift ”sover hos hinanden” giver indtryk af, at [Klager] og [Person A] ved flere lejligheder har overnattet hos hinanden. Det er ikke dokumenteret som utvivlsomt rigtigt. Da overskriften tillige er egnet til at påføre klager skade af betydning, er [Klager] som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle.
Det fremgår imidlertid af artiklen, at [Person A] har oplyst, at han kun har so-vet hos klager én gang. [Klager] er i artiklen citeret for, at hun aldrig har overnattet hos [Person A] eller han hos hende, og at [Person A] er en af hendes venner. Pressenævnet finder herefter, at en offentliggørelse af klagers genmæletekst inde i bladet vil være en gentagelse af klagers synspunkter.
Nævnet finder endvidere, at forsideoverskriften ”sover med ung fyr” ikke er dokumenteret som utvivlsom rigtig, og at den er egnet til at påføre klager skade af betydning. Klager er derfor berettiget til at få et genmæle heroverfor. Pressenævnet har herved lagt vægt på, at der er personer, der alene læser SE OG HØRs forside og ikke klagers synspunkter inde i bladet.
Nævnet bemærker, at det ligger uden for Pressenævnets kompetence at pålægge SE OG HØR omkostninger til afholdelse af udgifter til offentliggørelse i andre medier.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE OG HØR og seoghoer.dk efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre følgende forsidehenvisning med samme placering som den påklagede overskrift (midten til venstre):

”Pressenævnet giver SE OG HØR kritik for at påstå, at [Klager] sover med ung fyr”

I forbindelse med henvisningen på forsiden skal SE OG HØR anvende billedet af klagers ansigt (billedet bragt på forsiden af nr. 36, 2012).

Herudover pålægges den ansvarshavende redaktør at offentliggøre følgende inde i bladet:

 

”[rubrik]
Kritik af SE OG HØR
[brødtekst]
Pressenævnet kritiserer SE OG HØR for en krænkende omtale af [Klager].
[Klager] har klaget til Pressenævnet, der har pålagt bladet at bringe følgende:

SE OG HØR bragte den 6. september 2012 en forsidehistorie om, at [Klager] sov sammen med en ung fyr ([Person A]), og at der var et trekantsdrama.
[Klager] og [Person A] har begge oplyst, at dette ikke er tilfældet. SE OG HØR blev af [Person A], [Klager] og sidstnævntes advokat gjort opmærksom på, at de ikke havde sovet sammen, men alene havde et venskabeligt forhold.

Pressenævnet har kritiseret SE OG HØR for omtalen. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

 

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00317.

Del på sociale medier ved at klikke her: