Sagsnummer: 13-70-00560

Sjællandske Medier viste ikke nok hensyn

20-12-2013

Da en motorcyklist blev dræbt i Haslev, lod Sjællandske Medier to naboer, der ikke havde set ulykken, fortælle om den dræbtes kvæstelser, samt gisne om, hvorvidt afdøde selv var skyld i ulykke. Det hele står som fakta, selv om de to naboer ikke var vidner. Ifølge god presseskik skal medierne vise hensyn overfor ofre for ulykker, det har Sjællandske Medier ikke gjort, og derfor giver Pressenævnet kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Retlig interesse
Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet. I tilfælde, hvor den berørte person var død, da omtalen blev offentliggjort, kan en klage efter nævnets praksis under visse omstændigheder indgives af visse nære pårørende, herunder ægtefælle, forældre, børn, børnebørn og søskende.

 

Klagerne er ikke selv nævnt direkte eller indirekte i artiklen. Klagen angår imidlertid artiklens omtale af klagernes afdøde far og nævnet finder derfor, at klagerne i denne situation er omfattet af den kreds af nære pårørende, der efter nævnets praksis under visse omstændigheder kan klage over omtale af en anden person.
Sagen realitetsbehandles herefter.

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Det følger videre, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Herudover følger det af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Dette følger af punkterne A.1, B.1,B.3 og B.7.

 

Pressenævnet finder, at omtalen af færdselsuheldet og den generelle trafiksikkerhed det pågældende sted er af almen offentlig interesse. Nævnet finder imidlertid, at artiklens meget detaillerede omtale af afdødes kvæstelser og hvordan afdøde nærmere antages at være blevet kvæstet, kan virke krænkende på klagerne som pårørende. Disse oplysninger, der i øvrigt stammer fra personer der ikke selv var vidner til ulykken, findes ikke at have været nødvendige for at få bringe artiklens budskab. Det samme gør sig gældende for artiklens fremstilling af afdøde som værende skyld i sammenstødet.
Nævnet finder således, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til de pårørende ved de bragte oplysninger om den afdøde ved færdselsuheldet, ligesom der er bragt vidneoplysninger som fakta fra vidner, der ikke selv var vidner til ulykken.
Pressenævnet udtaler derfor kritik.

 

Nævnet finder, at notitsen i avisen den 1. november 2013 ikke indeholder en egentlig berigtigelse. Notitsen henviser således ikke til den påklagede artikel og indeholder heller ikke tydelige rettelser til den oprindelige artiklens indhold.
Den efterfølgende offentliggørelse af notitsen kan derfor ikke føre til et andet resultat.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Sjællandske Medier at offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Sjællandske Medier for artikel om dødsulykke

 

[Brødtekst]
I artiklen Hvor mange liv skal svinget koste i Dagbladet Køge i oktober omtaler avisen en ulykke, hvor en motorcyklist blev dræbt.
Avisen lader to naboer, der ikke selv overværede ulykken, i detaljer berette om afdødes kvæstelser, og hvordan han blev dødeligt kvæstet, ligesom de får lov at gisne om, hvorvidt afdøde selv var skyld i ulykken. Det hele fremstår som fakta, selv om de to naboer ikke var vidner til ulykken.
Det kan virke krænkende på de efterladte. Ifølge god presseskik skal medierne udvise størst mulige hensyn overfor ofre for ulykker. Det har Sjællandske Medier ikke gjort, og derfor får Sjællandske Medier kritik af Pressenævnet.
Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00560

Del på sociale medier ved at klikke her: