Sagsnummer: 12-70-00344

Sjællandske NÆSTVED får kritik for ikke at høre begge parter.

20-12-2012

Region Sjælland og Slagelse Sygehus har klaget over artiklen ”Ventede tre dage på skadestuen” i Sjællandske NÆSTVED.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den de krænkende oplysninger vedrører. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt bringes i sammenhæng, jf. punkt A.1, A.3 og A.4.

 

Pressenævnet finder, at de kritiske oplysninger i artiklerne er krænkende for Region Sjælland og Slagelse Sygehus. Nævnet finder videre, at Sjællandske (med patientens samtykke) burde have oplyst Region Sjælland navnet på patienten – så det havde været muligt at forholde sig til den konkrete kritik – eller på anden måde kontrolleret, om patientens historie var i overensstemmelse med patientjournalen. I den forbindelse bemærkes det, at patientens identitet fremgår af artiklen, og der således ikke var et særligt beskyttelseshensyn at tage til avisens kilde.
Ved ikke at kontrollere oplysningerne yderligere kom patientens historie til at fremstå uimodsagt. Uanset, at sygehuset som offentlig institution må kunne tåle en kritisk omtale, finder nævnet, at Sjællandske NÆSTVED burde have udfoldet større anstrengelser på at få klagernes version af forløbet.
Ifølge Region Sjælland og Slagelse Sygehus er det ikke korrekt, at patienten blev sendt hjem de første fire dage uden behandling. Ifølge sygehuset var patienten færdigbehandlet på førstedagen, hun blev tilbudt indlæggelse på anden- og tredjedagen, men afslog, inden hun blev indlagt på fjerdedagen.
Nævnet udtaler kritik af Sjællandske NÆSTVED og pålægger avisen at offentliggøre nævnets kendelse. Det forhold, at Sjællandske NÆSTVED den 17. oktober 2012 bragte en beklagelse, kan ikke føre til et andet resultat, idet avisen i beklagelsen stiller spørgsmålstegn ved Region Sjællands forklaring.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Sjællandske NÆSTVED at offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Sjællandske NÆSTVED for artikel om ventetid på skadestuen
[brødtekst]
I artiklen ”Ventede tre dage på skadestuen” fra 5. oktober 2012 står der, at en 67-årig kvinde i tre dage i træk mødte fastende op på Slagelse Sygehus for at blive opereret, men hver dag blev sendt hjem efter timers venten. Derefter ventede hun en dag på afdelingen, inden hun på 5. dagen blev opereret.
Der står i artiklen, at Slagelse Sygehus ikke kunne udtale sig om kritikken af det konkrete patientforløb, men sygehuset fik slet ikke mulighed for at udtale sig om patienten, da journalisten ikke ville oplyse Slagelse Sygehus om hverken navn eller personnummer på kvinden.
Dermed har Sjællandske ikke givet Slagelse Sygehus mulighed for at forklare sig på lige fod med patienten. Det er ikke god presseskik, og derfor kritiserer Pressenævnet Sjællandske NÆSTVED for ikke at høre begge parter i artiklen.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00344.

Del på sociale medier ved at klikke her: