Sagsnummer: 12-70-00332

SolarVenti A/S får ret til genmæle vedrørende testkonklusion i Tænk

21-12-2012

Klager – SolarVenti A/S – klagede over en test under temaet ”VENTILATION TIL SOMMERHUSE. LABORATORIETEST” i Tænk samt omtale på taenk.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Taenk.dk
En del af klagen angår hjemmesiden taenk.dk. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over taenk.dk hører således ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises derfor.
Papirudgivelsen Tænk er derimod omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 1. Denne del af klagen behandles.

 

Tænk
Pressenævnet har ikke mulighed for at vurdere, om testen blev korrekt gennemført og derved retvisende vedrørende, at luftsolfangernes varmeabsorber ”fordyrer produktet uden at forbedre indeklimaet og sparer ikke nævneværdig på din varmeregning.” Nævnet kan heller ikke tage stilling til, hvorvidt oplysninger om SolarVenti SV14s effekt er korrekte.

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet, herunder hvilke oplysninger, der bringes.
En beskrivelse af, hvordan Tænks test af fire luftsolfangere og én solcelledreven ventilator blev gennemført, fremgik af de påklagede artikler. Pressenævnet finder, at Tænk ved at teste luftsolfangere sammen med en solcelledreven ventilator ikke har overskredet rammerne for redaktørens redigeringsret. I testen beskrives forskellen på luftsolfangere og solcelledrevne ventilatorer, ligesom det fremgår, at testen ikke er markedsdækkende for produkter uden varmeabsorber. Nævnet udtaler ikke kritik af sammenligningsgrundlaget.
Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at Tænk har tilsidesat god presseskik.

 

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
SolarVenti A/S har fremlagt testresultater, der viser, at en anden af firmaets luftsolfangere – dog med mindre flade – kan opvarme luften mellem ni og tolv grader celsius, og at luftsolfangeren opvarmer op til 68,6 m3 luft i timen.
Da Tænk omvendt ikke har dokumenteret, at artiklernes oplysninger om SolarVenti SV14s evne til at opvarme luften er utvivlsomt rigtige, og da de samtidig er egnede til at påføre SolarVenti A/S skade af betydning, er klager berettiget til at få bragt et genmæle.
I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, er SolarVenti A/S ved henvendelse til den ansvarshavende redaktør af Tænk berettiget til at få offentliggjort følgende i Tænk:

 

”[rubrik]
Genmæle vedrørende ventilation af sommerhuse
[underrubrik]
SolarVenti, der blandt andet producerer luftsolfangere, har klaget til Pressenævnet over Tænks test af ventilation til sommerhuse. Nævnet har givet SolarVenti ret til at få bragt et genmæle.
[brødtekst]
Tænk nr. 132 bragte den 31. august 2012 temaet ”Ventilation til sommerhuse. Laboratorietest”. Bladet testede fire luftsolfangeres og én solcelledreven ventilators evne til at ventilere et sommerhus.
I testen indgik SolarVentis luftsolfanger, SolarVenti SV14.
Testen konkluderede, at ”Konstruktionen i luftsolfangere med at forvarme luften i en varmeabsorber fordyrer produktet uden at forbedre indeklimaet og sparer ikke nævneværdig på din varmeregning.”
Denne konklusion er ikke dokumenteret.
SolarVenti SV14 hæver indblæsningstemperaturen i et ubeboet sommerhus med cirka 25 grader ved fuld solindstråling.
Det betyder, at når indblæsningsluften opblandes med koldere luft inde i bygningen, vil sommerhusets indendørstemperatur efter kort tid være hævet med ti grader.
Som følge af temperaturstigningen spares der penge på elvarme. Produktet kan tjene sig selv hjem på 5-10 år.

 

SolarVenti A/S

 

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: www.pressenaevnet.dk”
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00332.

Del på sociale medier ved at klikke her: