Sagsnummer: 13-70-00493

TV 2 får alvorlig kritik for dokumentar om gidselsag

11-12-2013

Pressenævnet giver TV 2 alvorlig kritik for dokumentaren ”De danske gidsler – mareridtet i Somalia”, som blev sendt i maj, umiddelbart efter at gidslerne blev frigivet. I udsendelsen på TV 2 blev der bragt billeder og interviews med den kaptajn, der blev holdt som gidsel i Somalia i over to år sammen med sin besætning.
Pressenævnet finder, at TV 2 burde have gjort klart opmærksom på, at kaptajnen ikke kunne udtale sig frit. Nævnet finder også, at TV 2 kunne have omtalt sagen uden at bruge optagelserne af kaptajnen på tæt hold. Nævnet finder derudover, at de meget stærke billeder og interviews med kaptajnen kun burde være bragt, hvis han havde givet sit samtykke, efter at fangenskabet var ophørt og hans situation ”normaliseret”.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at hverken [Person B] eller nogen af de andre fire gidsler har indgivet klage til Pressenævnet i forbindelse med TV 2’s udsendelse. Nævnet behandler derfor alene den klage, der er indgivet af [Klager], i relation til ham, uanset at [Person B] og de andre fire gidsler både ses og er nævnt i en del af den påklagede udsendelse.

 

De vejledende regler for god presseskik blev justeret den 22. maj 2013. Da udsendelsen blev sendt den 2. maj 2013, behandles sagen ud fra de vejledende regler for god presseskik, sådan som reglerne var udformet før den 22. maj 2013.

 

Pressenævnet bemærker herudover, at det følger af princippet om mediernes redigeringsfrihed, at en redaktør har ret til at forestå redigeringen af en udsendelse, herunder som udgangspunkt beslutte, hvad redaktøren vil bringe i udsendelsen.

 

Om de enkelte klagepunkter
Korrekte meddelelser
De presseetiske regler
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Det følger af punkterne A.1 – A.3.

 

Pressenævnets vurdering
Korrekt information
Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende oplysninger om, hvorvidt optagelserne generelt gengiver forholdene i lejren i Somalia korrekt, eller hvorvidt der er tale om en konstrueret virkelighed. På grund af de begrænsende muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, har nævnet ikke mulighed for at afgøre, hvorvidt der er tale om korrekte gengivelser af forholdene generelt i gidsellejren.
Pressenævnet finder imidlertid, at gengivelsen i udsendelsen af forholdene for så vidt angår [Klager] i gidsellejren først og fremmest er sket med baggrund i oplysninger, som han selv har givet i de interviews, der gengives i udsendelsen. [Klager] var kaptajn på skibet og udsendelsen gengiver i meget stort omfang interviews med [Klager]. De omhandlede interviews er givet på et tidspunkt, hvor [Klager] blev holdt som gidsel og havde været det i mere end to år, og mens der efter det oplyste var bevæbnede vagter i en ikke nærmere angivet afstand fra ham.
TV 2 ses imidlertid, sådan som det er oplyst for nævnet, desuagtet ikke efterføl-gende på noget tidspunkt at have foretaget kontrol af oplysningerne hos [Klager] efter dennes frigivelse, og inden udsendelsen blev bragt.
Nævnet finder endvidere, at TV 2 ikke i udsendelsen på tydelig vis har angivet, under hvilke forhold de bragte interviews med [Klager] var blevet optaget, og hvilken betydning, dette eventuelt kunne have for indholdet af de bragte interviews. TV 2 ses således alene at oplyse om det forhold, at det var lykkedes for journalisten at få adgang til gidslerne efter flere års forhandlinger. TV 2 oplyser således om gidseltagernes tilladelse til interviews, men ses ikke at have oplyst noget nærmere omkring vilkårene for [Klager]s deltagelse i de omhandlede interviews, herunder eventuelle betingelser eller begrænsninger for [Klager].
Pressenævnet finder på denne baggrund, at TV 2 ikke i tilstrækkelig grad har informeret sine seere om de vilkår, der var gældende for den interviewede i forbindelse med optagelserne.

 

Kritik over for nyhedskilderne
Sådan som sagen er oplyst for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, om TV 2 har udvist tilstrækkeligt kildekritik over for den journalist, som har optaget udsendelsen i Somalia. Nævnet kan heller ikke tage stilling til, om det forhold, at en journalist og en fotograf opsøger piraterne og deres gidsler og foretager de omhandlede optagelser, har skadet [Klager], herunder har medført en forlængelse af gidselperioden eller lignende.
Derimod finder nævnet, at TV 2 i relation til [Klager] lod sin speaker introducere optagelserne som værende faktum, herunder ved blandt andet at præsentere udsendelsen med følgende ord: “Det er der kommet nogle helt utrolige videooptagelser ud af, der aldrig er set lignende. Det vi nu skal se, det er brudstykker fra den hverdag, som kaptajnen [Klager], styrmanden [Person B] og de fire filippinske besætningsmedlemmer, de levede i i over 27 måneder fanget af pirater.“, uden at gøre specifikt opmærksom på, at interviewene med [Klager] var blevet givet i fangenskab og ikke efterfølgende var blevet bekræftet af [Klager], og derfor ikke nødvendigvis var udtryk for en korrekt opfattelse hos [Klager].
Pressenævnet finder herved, at TV 2 ikke har udvist tilstrækkelig kildekritik.

 

Forelæggelse
Optagelserne fandt sted medio april 2013, mens [Klager] sad fanget i en fangelejr i Somalia.
[Klager] blev frigivet den 30. april 2013 efter mere end to års fangenskab. Udsendelsen, der i meget vidt omfang bestod af interviews med [Klager], blev vist på TV 2 den 2. maj 2013; det vil sige ganske få dage efter frigivelsen.
TV 2 oplyser, at man gentagne gange har forsøgt at forelægge oplysningerne for [Klager]. Det fremgår imidlertid ikke nærmere, hvornår eller på hvilken måde TV 2 har søgt at forelægge oplysningerne i de få dage, der var mellem frigivelsen og udsendelsen.
Pressenævnet finder, at der er tale om en række oplysninger i udsendelsen, som kan være krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager]; dette uanset at en række af oplysningerne kommer fra interviews med [Klager] selv, idet oplysningerne fra ham selv er givet til kamera på et tidspunkt, hvor han blev holdt som gidsel af pirater i Somalia, og var under indflydelse af bevæbnede vagter i umiddelbar nærhed ligesom der var risiko for at [Klager]s udtalelser blev oversat til piraterne. Disse oplysninger burde derfor have været efterprøvet ved at forelægge dem for [Klager] efter frigivelsen og inden udsendelsen. Nævnet finder i den forbindelse, at der ikke er noget i udsendelsen, der ikke kunnet have afventet, at TV 2 havde opnået kontakt til [Klager] og forelagt de omhandlede oplysninger for [Klager], når dennes forhold var blevet ”normaliseret”.
Pressenævnet finder herefter, at TV 2 ikke efterprøvede oplysningerne i tilstrækkelig grad.
Nævnet finder samtidig, at det forhold, at TV 2 efterfølgende har tilbudt [Klager] at komme til orde i en ny udsendelse, ikke ændrer herved.

 

Adfærd i strid med god presseskik
De presseetiske regler
Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, skal der vises hensynsfuldhed og takt. Andres tillid må ikke misbruges. Der bør vises særligt hensyn over for personer som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser. Andres følelser, uvidenhed eller svigtende herredømme bør ikke misbruges. Det følger af punkterne B.1 – B.3 og B.5.

 

Pressenævnets vurdering
Krænkelse af privatlivets fred, omtale af selvmordsovervejelser og hensynet til ofre for forbrydelser
Pressenævnet finder, at kapringen af skibet M/S Leopard og dets besætning i Somalia og frigivelsen af gidslerne havde en klar almen samfundsmæssig interesse, der kunne begrunde omtalen af gidselsagen på et tidspunkt, hvor gidslerne var blevet frigivet. Nævnet finder i den forbindelse, at såvel hensynet til ytringsfriheden som hensynet til gidslerne har en særlig stor vægt ved omtale af sagen.
I udsendelsen blev der gengivet meget personlige billedoptagelser, herunder også nærbilleder af [Klager], blandt andet mens denne i de omhandlede interviews udtalte sig omkring blandt andet tæsk, sult, dødsangst, selvmordsovervejelser, tidligere nervesammenbrud og det forhold, at han “ikke kan mere“, og at gidslerne har det meget dårligt psykisk. Optagelserne er fra et tidspunkt, hvor [Klager] sad som gidsel i Somalia og havde været det i mere end to år og ikke vidste, om eller hvornår han ville blive frigivet.
Nævnet finder, at omtalen af sagen kunne være sket uden brug af optagelserne af [Klager] på meget tæt hold, og uden at fortælle om [Klager]s meget personlige forhold, mens han blev holdt som gidsel i Somalia. Optagelserne, der indtryksmæssigt kan virke meget stærke på grund af billedernes karakter, findes således ikke at have været nødvendige for at bringe omtalen af gidselsagen, og kan derfor ikke berettige til gengivelsen af de optagne billeder m.v. i en situation, hvor der ikke var meddelt samtykke hertil.
Nævnet finder i den forbindelse, at et gyldigt samtykke til offentlig gengivelse af de meget følsomme personlige oplysninger og billeder m.v. ikke kunne gives under fangenskabet. Dette gælder selvom samtykket blev givet af [Klager] flere gange under fangenskabet og endda så sent som meget kort tid før frigivelsen. Kun hvis samtykket efterfølgende – da fangenskabet var ophørt og gidslets situation var blevet ”normaliseret” – utvivlsomt var blevet bekræftet, ville det være gyldigt.
Nævnet finder derfor, at omtalen af gidselsagen ud fra de viste visuelt meget stærke billedoptagelser og interviews med [Klager] alene burde være sket, hvis [Klager] havde meddelt sit samtykke hertil, da der dels er tale om optagelser af særdeles privat karakter, dels er tale om interviews givet under fangenskab. Der er tale om mange nærbilleder af [Klager], herunder billedoptagelser, hvor seerne kunne se [Klager] være meget ked af det og græde, ligesom der er tale om interviews, hvor [Klager] blandt andet gav udtryk for sin magtesløshed, sin ængstelse og sit store savn af sin familie. TV 2 har efter det oplyste forsøgt at opnå kontakt med [Klager] efter frigivelsen, men har ikke opnået kontakt. TV 2 har dermed ikke fået [Klager]s efterfølgende samtykke eller bekræftelse af det tidligere meddelte samtykke under fangenskabet.

 

For så vidt angår oplysningerne i udsendelsen fra [Klager] omkring hans overvejelser om selvmord på et tidspunkt, mens han var gidsel i Somalia, og hvor der samtidig blev vist nærbilleder af [Klager], finder nævnet, at der er tale om offentliggørelse af et meget personligt og privat forhold, uden at [Klager] ses at have fået mulighed for at modsætte sig udleveringen af disse stærkt personlige oplysninger eller supplere dem. Det forhold, at det er [Klager], der selv fremdrog og fortalte om sine overvejelser om selvmord, ændrer ikke herved, idet [Klager] på det tidspunkt var under fangenskab og havde været det i mere end to år, og efter det oplyste ikke vidste, om han nogensinde ville blive frigivet, og idet han ikke efterfølgende, da han var blevet frigivet, ses at have givet tilsagn til TV 2 om, at de kunne bringe disse optagelser eller på anden vis har accepteret dette, jf. ovenfor.
Pressenævnet finder derved, at TV 2 hverken har beskyttet [Klager]s personlige anseelse i tilstrækkelig grad eller har udvist tilstrækkelig hensynsfuldhed og takt over for ham i forbindelse med udsendelsen.

 

Pressenævnet finder på denne baggrund, sådan som sagen er oplyst for nævnet, at TV 2 ikke har sikret sig, så langt det var muligt, at alle de bragte meddelelser i udsendelsen, der hidrørte fra [Klager], var retvisende, jf. punkterne A.1 – A.3, jf. ovenfor, ligesom TV 2 ikke findes at have udvist en adfærd over for [Klager] i overensstemmelse med god presseskik, jf. punkterne B.1 – B. 3 og B.5, jf. ovenfor.

 

Pressenævnet udtaler herefter alvorlig kritik af TV 2. Det sker under hensyn til de ovennævnte forhold sammenholdt med sagens helt særlige karakter og de i situationen meget vidtgående billedoptagelser af [Klager].

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør for TV 2 at offentliggøre følgende, som værten skal læse op inden for de første fem minutter af Nyhederne en af de førstkommende hverdage dels klokken 19, dels klokken 22:

 

(speak)
TV 2 har fået alvorlig kritik af Pressenævnet for udsendelsen De danske gidsler – mareridtet i Somalia, som TV 2 sendte i begyndelsen af maj.
I udsendelsen blev bragt billeder og interview med den kaptajn, der blev holdt som gidsel i Somalia i over to år sammen med sin besætning. Kaptajnen har klaget til Pressenævnet over udsendelsen.

 

Pressenævnet giver TV 2 alvorlig kritik på flere punkter.

 

TV 2 burde have gjort klart opmærksom på, at kaptajnen ikke kunne udtale sig frit, fordi han var omgivet af bevæbnede vagter.
Ligeledes undlod TV 2 at få udtalelserne bekræftet eller kommenteret af kaptajnen, da han var blevet frigivet.
 

Pressenævnet finder, at de meget stærke billeder og interview med kaptajnen kun burde være bragt, hvis han havde givet sit samtykke, da der er tale om meget private udsagn sagt i fangenskab.
Pressenævnet finder derfor, at TV 2 hverken har beskyttet hans personlige anseelse eller vist hensynsfuldhed og takt over for kaptajnen.
Disse forhold er årsag til, at TV 2 får alvorlig kritik af Pressenævnet.

 

Du kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk”

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00493.

Del på sociale medier ved at klikke her: