Sagsnummer: 14-70-00710

Vide rammer i læserbreve

18-12-2014

Ekstra Bladet bragte læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende”. Her stod: ”Nu har vi altså i dag en muslim siddende på en fremtrædende post i Københavns Politi”. Det er Pressenævnets opfattelse, at et læserbrev kan udtrykke subjektive opfattelser og mener ikke, at bemærkningen går ud over rammerne.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle mere nærgående omtale end andre.
Det påklagede læserbrev angår [Klager]s ægtefælle, [Person A]s udtalelser som vært i et radioprogram om ”Muslimer i Folketinget”, og læserbrevet inddrager i forbindelse hermed [Klager], hans stilling og religiøse forhold.
Pressenævnet bemærker i den forbindelse, at [Klager] er en offentligt kendt person fra rollen som studievært, forfatter og som [Stillingsbetegnelse] ved Københavns Politi. Han har flere gange udtalt sig offentligt om sit privatliv, herunder om samlivet med ægtefællen [Person A] og om kulturel integration i deres samliv. Dermed har han åbnet for, at hans privatliv kan have offentlig interesse også i sammenhæng med hans ægtefælles offentlige udtalelser.
Pressenævnet bemærker videre, at læserbreve er udtryk for skribentens subjektive opfattelse og vurdering og kan indeholde bemærkninger af både kritisk og personlig karakter. Det er i den forbindelse Pressenævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer.
Pressenævnet finder på denne baggrund, at læserbrevets indhold ikke har en sådan karakter, at Ekstra Bladet ved at bringe dette har handlet i strid med god presseskik, ligesom der ikke er grundlag for kritik af, at Ekstra Bladet sammen med læserbrevet bragte et foto af [Klager] og hans ægtefælle.

 

Forelæggelse
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.
Læserbrevsskribentens bemærkning: ”Nu har vi altså i dag en muslim siddende på en fremtrædende post i Københavns Politi” har karakter af en subjektiv vurdering, og udsagnet må – uanset om det er korrekt eller ej – efter Pressenævnets opfattelse antages at bygge på tidligere offentliggjorte oplysninger om [Klager]s religiøse tilhørsforhold, der ikke ses at være imødegået i pressen. Den nævnte bemærkning kan endvidere ikke anses for at være af en sådan krænkende karakter, at oplysningen burde have været forelagt for [Klager], inden det blev bragt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00710.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: