Yderligere fald i Pressenævnets sagsbehandlingstid

Pressenævnet har nedbragt sagsbehandlingstiden yderligere, så det i 2022 i gennemsnit tog 108 dage at få behandlet en klagesag ved nævnet.

Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at de tiltag, vi har iværksat, fortsætter med at give positivt udslag på sagsbehandlingstiden, siger Pressenævnets formand, højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

Siden 2019, hvor sagsbehandlingstiden lå på sit højeste, har sagsbehandlingstiden hvert af de efterfølgende år været nedadgående. Fra en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 183 dage i 2019 ligger den nu på 108 dage for 2022 – altså en reduktion på mere end 40 pct.

– Jeg er faktisk godt tilfreds, for en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder skal jo også ses i forhold til, at der er en del formalia, der skal overholdes, når Pressenævnet behandler en klagesag, siger Jens Kruse Mikkelsen.

Ud over afklaring af kompetencespørgsmål og klagepunkter, før sekretariatet igangsætter klagebehandlingen, skal der indhentes en udtalelse hos det indklagede medie, der skal have mulighed for at kommentere klagen. Tilsvarende skal klageren have lejlighed til at kommentere på mediets udtalelse, før Pressenævnet kan træffe afgørelse i en klagesag. Ofte ønsker klagesagens parter at komme med supplerende bemærkninger, som modparten i givet fald skal have mulighed for at forholde sig til.

Først derefter skal en jurist i sekretariatet have tid til at forberede sagen, inden nævnsmedlemmerne får tilsendt det materiale, de skal forberede til nævnsmødet, hvor den enkelte klagesag drøftes, og kendelse afsiges. 

– Med det in mente er det nok ikke realistisk med en sagsbehandlingstid på under 3 måneder, siger Jens Kruse Mikkelsen.

Et vigtigt tema i 2022 har været det danske pressenævns deltagelse i samarbejdet med pressenævn i de nordiske og de europæiske lande. I forhold til det europæiske samarbejde i forummet Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) har det danske pressenævn i samarbejde med de nordiske lande m.fl. imidlertid set sig nødsaget til at suspendere medlemskabet som følge af AIPCEs prioritering af det russiske pressenævn fremfor det ukrainske.

I 2022 har Pressenævnet også truffet afgørelse i en række konkrete afgørelser efter punkt B.8 i de vejledende presseetiske regler om ”retten til at blive glemt”. I en principiel afgørelse, hvor nævnet fandt grundlag for at hindre tilgængeligheden i forhold til en klagers navn, har nævnet ladet det være op til det indklagede medie selv at vælge, på hvilken måde mediet vil hindre tilgængeligheden i forhold til klagers navn. På den måde bliver mediets tekniske foranstaltninger ikke en hindring, da mediet kan vælge mellem at afindeksere eller anonymisere.

Beretningen kan i sin helhed læses under fanebladet Publikationer: Årsberetning 2022

Berigtigelse til årsberetning 2022: Berigtigelse til årsberetning 2022

Henvendelse vedrørende årsberetningen kan ske til Pressenævnets sekretariat på telefon 33 15 55 64.

Del på sociale medier ved at klikke her: