Det sker der, når klager får medhold

Pressenævnet lægger afgørende vægt på, at de klagere, der får medhold hos Pressenævnet, skal kunne opleve, at de får offentlig oprejsning i forhold til de krænkelser, de har været udsat for fra mediernes side.

Efter medieansvarsloven kan Pressenævnet pålægge redaktøren af et medie at offentliggøre nævnets kendelse, når der udtales kritik.

Efter lov om massemediers informationsdatabaser kan Pressenævnet pålægge den ansvarlige for informationsdatabasen at slette oplysninger, der er offentligt tilgængelige.

Efter medieansvarsloven skal kendelsen offentliggøres på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

Nævnet overlader det som hovedregel til redaktøren at beslutte, hvilken opsætning og placering nævnets kendelse skal have, medmindre det må anses for at være af afgørende betydning, at kendelsen bringes på en særlig måde eller format.

I de tilfælde, hvor Pressenævnet ikke har pålagt en specifik placering har dagbladene og magasinerne selv tilkendegivet, hvor kendelser kan forventes offentliggjort.

Pressenævnet har udarbejdet retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen.

Retningslinjerne dækker over tv- og radioudsendelser, skrevne medier samt digitale medier og er opdelt i almindelig omtale, såkaldte ”standard tilfælde”, og retningslinjer for mere krænkende forhold ”særlige tilfælde”. Sidstnævnte kan eksempelvis være omtale i artikelserier, forsidehistorier, tilfælde med alvorlig kritik fra Pressenævnet, mv.

 

TV 
Nyhedsudsendelser

– standard
”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i løbet af nyhedsudsendelsen i følgende udformning:

Studieværten siger henvendt til kameraet:”Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, som vi bragte i xx måned/den dato.måned.20xx”.
Speaken fortsætter med [Pressenævnets beskrivelse af, hvad det kritiserede indslag handler om, og hvad der er klaget over].

Speaken billeddækkes af relevante stillbilleder eller levende billeder fra det kritiserede indslag, idet billederne dog ikke må indebære en krænkelse af klager.

Indslaget slutter med, at studieværten henvendt til kameraet siger:
”Pressenævnet kritiserer (mediets navn) for [Pressenævnets tekst vedrørende kritikken]. Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside,www.pressenaevnet.dk”.

Den sidste sætning understøttes af en grafik med Pressenævnets webadresse.
Nyhedsudsendelser

– særlige tilfælde, herunder:

– alvorlig kritik
– kritik af udsendelsesrække
– hvor forholdet er særlig skadeligt for klager
Ved alvorlig kritik af en nyhedsudsendelse, kan nævnet yderligere pålægge mediet at bringe oplysningen om, at Pressenævnet har udtalt kritik, som en teaser/præsentation i indledningen af nyhedsudsendelsen på samme måde, som mediet præsenterer andre indslag, der kommer senere i udsendelsen.

Yderligere kan nævnet ved alvorlig kritik bestemme, at indslaget om Pressenævnets kritik skal bringes på et bestemt tidspunkt i udsendelsen (f.eks. inden for de første 10 minutter eller i den første halvdel af udsendelsen), ligesom nævnet kan give pålæg om, hvilke billeder der skal anvendes under oplæsningen af nævnets kendelse.
Værtsbårne magasinprogrammer – dvs. programmer i en serie

– standard
”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes som indledning til udsendelsen i følgende udformning:”

Studieværten siger henvendt til kameraet: ”Inden vi går i gang med [det annoncerede program], har Pressenævnet pålagt os at bringe en kritik af et tidligere program. Det drejer sig om [mediets udsendelse [f.eks. Kontant] i xx måned/den dato.måned.20xx]”.

Speaken fortsætter med [Pressenævnets beskrivelse af, hvad det kritiserede indslag handler om, og hvad der er klaget over]. Denne del af speaken dækkes af stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse, idet billederne dog ikke må indebære en krænkelse af klager.

Indslaget slutter med, at studieværten henvendt til kameraet siger:
”Pressenævnet kritiserer (udsendelsens navn) for [Pressenævnets tekst vedrørende kritikken]. Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside,www.pressenaevnet.dk”.

Den sidste sætning understøttes af en grafik med Pressenævnets webadresse.
Værtsbårne magasinprogrammer – dvs. programmer i en serie

– særlige tilfælde, herunder:
– alvorlig kritik
– kritik af udsendelsesrække
– hvor forholdet er særlig skadeligt for klager
Ved alvorlig kritik af en magasinudsendelse, kan nævnet yderligere give pålæg om, hvilke billeder der skal anvendes under oplæsningen af nævnets kendelse.
Enkeltstående tv-udsendelser

– standard
”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

En speaker oplyser til et stillbillede af Pressenævnets logo:
”Pressenævnet har udtalt kritik af [mediets udsendelse om [xxx] i xx måned/den dato.måned.20xx]”.

Billedet skifter til stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse, der hjælper seerne med at identificere, hvad det er for en udsendelse, der kritiseres, hvad der klages over, og hvori Pressenævnets kritik består, idet billederne dog ikke må indebære en krænkelse af klager. Herunder oplæses [Pressenævnets beskrivelse af, hvad det kritiserede indslag handler om, og hvad der er klaget over].

Indslaget slutter med oplæsning af”[Pressenævnets tekst vedrørende kritikken]” til et billede af Pressenævnets logo, idet der samtidig vises en rulletekst med kritikken.

Herefter oplyser speakeren:
”Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside,www.pressenaevnet.dk”.

Den sidste sætning understøttes af en grafik med Pressenævnets webadresse.
Enkeltstående tv-udsendelser

– særlige tilfælde, herunder:
– alvorlig kritik
– kritik af udsendelsesrække
– hvor forholdet er særlig skadeligt for klager
Ved alvorlig kritik kan nævnet yderligere give pålæg om, hvilke billeder der skal anvendes under oplæsningen af nævnets kendelse.
ALLE tv-udsendelser”Er udsendelsen fortsat tilgængelig via en internetside eller lignende, skal det beskrevne indslag om offentliggørelse af nævnets kendelse [vises/læses op] som en indledning til den pågældende udsendelse. Endvidere skal der ved udsendelsen være et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af udsendelsen” til nævnets kendelse.”

 

RADIO 
Radioudsendelser

– standard
”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt [i tilknytning til en nyhedsudsendelse på samme tidspunkt] som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

Speakeren oplyser:
”Pressenævnet har udtalt kritik af [mediets nyhedsudsendelse/udsendelse den xx.xx.20xx]”

Herefter oplæser speakeren følgende om nævnets kendelse:
”[Nævnets tekst vedrørende kendelsen]”
Endvidere oplyser speakeren:
”Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside,www.pressenaevnet.dk
Radioudsendelser

– særlige tilfælde, herunder:
– alvorlig kritik
– kritik af udsendelsesrække
– hvor forholdet er særlig skadeligt for klager
Ved alvorlig kritik af en radioudsendelse, kan nævnet yderligere pålægge mediet at bringe oplysningen om, at Pressenævnet har udtalt kritik, på et bestemt tidspunkt i sendefladen.
ALLE radio-udsendelserEr udsendelsen fortsat tilgængelig via en internetside eller lignende, skal det beskrevne indslag om offentliggørelse af nævnets kendelse [vises/læses op] som en indledning til den pågældende udsendelse. Endvidere skal der ved udsendelsen (om muligt) være et link med teksten: ”Pressenævnet har udtalt kritik af udsendelsen” til nævnets kendelse.”

 

TRYKTE MEDIER 
Trykte medier

– standard
”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse.
Offentliggørelse skal ske på det sted i mediet, hvor mediet har oplyst at ville offentliggøre kritik fra Pressenævnet (i mediets rettelsesspalte. Se under siderne Dagblade og Magasiner). Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel.
Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes i mediet.”
Trykte medier

– særlige tilfælde, herunder

– alvorlig kritik
– kritik af artikelserier
– hvor forholdet er særlig skadeligt for klager
Nævnet afgør ved en konkret vurdering, hvilke særlige pålæg der skal gives med hensyn til offentliggørelse, idet følgende kan overvejes:

Pålæg om offentliggørelse, der fremhæver nævnets kritik på en mere iøjnefaldende mådeend ved den sædvanlige offentliggørelse i rettelsesspalten eller på en tilsvarende plads i bladet som den oprindelige artikel.

Pålæg om forsidehenvisning med oplysning om at nævnet har udtalt kritik og med henvisning til nærmere omtale eventuelt et nærmere angivet sted inde i bladet, hvis offentliggørelse i rettelsesrubrik eller på det sted i bladet, hvor den oprindelige artikel blev bragt, ikke i tilstrækkelig grad understreger sagens alvor.

Pålæg om skrifttype og layout,billedillustrationogplacering på forsiden eller en nærmere angivet side (f.eks. i højre hjørne øverst f.eks. svarende til en oprindelig kritiseret forsidehenvisning). Billedillustration bør kun anvendes, hvor det med sikkerhed ikke vil indebære en yderligere krænkelse af klager, men er egnet til at forbedre formidlingen af nævnets afgørelse.

 

DIGITALE MEDIER 
Digitale medier

– standard
”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse.
Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig.
Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.
Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.”

For så vidt angår de særlige tilfælde – dvs. hvor nævnet udtaler alvorlig kritik, hvor der er tale om artikelserier, eller hvor forholdet må anses som særligt skadeligt for klageren – må det bero på en konkret vurdering, hvilke særlige pålæg der skal gives med hensyn til offentliggørelse af nævnets kendelse.
Digitale medier

– særlige tilfælde, herunder

– alvorlig kritik
– kritik af artikelserier
– hvor forholdet er særlig skadeligt for klager
Nævnet afgør ved en konkret vurdering, hvilke særlige pålæg der skal gives med hensyn til offentliggørelse, idet følgende kan overvejes:

Pålæg om offentliggørelse i en prioriteret artikel i nyhedsstrømmen, f.eks. på en forside, i enlængere periode end et døgn.

Pålæg om indsættelse af en mere udførlig tekst om kritikken i tilknytning til artiklen.
Sociale medier, f.eks. Facebook”Offentliggørelse af nævnets kendelse skal (endvidere) ske snarest på mediets side på Facebook med et layout og en skrifttype, der svarer til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet. Offentliggørelsen skal ske således, at kendelsen er umiddelbart synlig på Facebook i en periode på mindst et døgn. [Der skal endvidere være et link fra den offentliggjorte kritik på Facebook til den offentliggjorte kritik på nævnets hjemmeside.]”