Mediernes redigering – uddrag af årsberetning 2000

01-01-2001

7. Mediernes redigering

Mediernes ret til selv at redigere artikler og udsendelser er et grundlæggende princip. Undertiden klages der over, at redigeringen er sket på en sådan måde, at der i en artikel eller et indslag er udeladt oplysninger, der taler til fordel for den, der “hænges ud”. Nævnet er i sådanne tilfælde meget tilbageholdende med at udtale kritik, allerede fordi nævnet ikke har mulighed for bevismæssigt at vurdere, hvilke oplysninger der i øvrigt har foreligget for det pågældende medie.
Det er mediernes faste praksis ikke at udlevere råbånd, researchmateriale og lignende til nævnet i sager, hvori der klages over, at væsentlige oplysninger er blevet udeladt. Som det også fremgår ovenfor under 6, risikerer mediet imidlertid kritik, såfremt det kan lægges til grund, at væsentlige oplysninger er blevet udeladt. Dette kan være tilfældet, hvis der ikke gennem mediets egne oplysninger er grundlag for at afvise en klagers påstand om, at en væsentlig oplysning er udeladt.
I sagen 135/2000 (omtalt ovenfor under 5) anførte det klagende apotek, at DR havde fordrejet hændelsesforløbet. Pressenævnet udtalte, at uanset at DR’s redigering efter nævnets opfattelse var sket på en sådan måde, at der kunne være udeladt oplysninger, der kunne tale til apotekets fordel, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere DR for at have handlet i strid med god presseskik ved redigeringen.

Del på sociale medier ved at klikke her: