1.1. Nye retningslinier for offentliggørelse af kendelser jf. medieansvarsloven § 49

Det følger af medieansvarslovens § 49, at ”Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af Nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges”.
Pressenævnet har hidtil pålagt mediet at offentliggøre en del af kendelsen med en kort indledning, der henledte modtagerens opmærksomhed på den oprindelige artikel eller udsendelse. Herefter fulgte de punkter, som Pressenævnet havde kritiseret. Denne offentliggørelsesmåde har den ulempe, at det er vanskeligt for modtageren at forstå kendelsens indhold.
Pressenævnet har derfor vedtaget nye retningslinjer for udformning af pålæg om offentliggørelse. Kendelser skal herefter offentliggøres under overskriften ”Kritik fra Pressenævnet” efterfulgt af et resumé af kendelsen. Resumeets ordlyd løsnes derved fra kendelsens, hvilket gør det muligt at gøre offentliggørelsen mere læsevenlig og informativ. Undtagelsesvis kan der på baggrund af sagens karakter pålægges en bestemt placering af offentliggørelsen. For så vidt angår elektroniske medier kan det pålægges mediet at lade offentliggørelse ledsage af billeder, der gør det lettere for seeren at identificere det påklagede program.
For at give læseren/seeren/lytteren mulighed for at læse hele kendelsen skal mediet offentliggøre hele kendelsen i anonymiseret form på deres hjemmeside og på tekst-tv og efter påkrav udlevere den. Spørgsmålet vedrørende offentliggørelse af genmæler og Nævnets kendelser er omtalt i årsberetningerne 1993, side 7, 1995, side 5,1997, side 6-9, 1998, side 6-8, 1999, side 11-12, 2000, side 12, 2002, side 5 og 2005, side 21-23.

Del på sociale medier ved at klikke her: