Sletning af oplysninger/Datatilsynet – uddrag af årsberetning 2009

01-04-2010

1.3 Sletning af oplysninger/Datatilsynet

Pressenævnet modtager løbende henvendelser fra folk, der ønsker oplysninger eller artikler slettet fra internet-medier omfattet af medieansvarsloven. Ønsket synes særlig fremtrædende på grund af søgemaskiner som Google.dk og Yahoo.dk, der hurtigt kan hente ældre artikler frem. I medfør af medieansvarslovens § 49 har Pressenævnet kompetence til at pålægge redaktøren for det indklagede medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger således uden for nævnets kompetence at pålægge sletning af oplysninger eller artikler. Spørgsmålet om, hvorvidt klager kan kræve oplysninger fjernet, henhører under Datatilsynet og domstolene.
Man kan klage til Datatilsynet, hvis man mener, at behandling af oplysninger om én selv ikke lever op til persondatalovens krav (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger). Persondataloven sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private virksomheder mv. skal håndtere personoplysninger.
Man kan eksempelvis klage til Datatilsynet, hvis man mener, at der uretmæssigt er lagt private oplysninger om én selv ud på internettet. Efter en klage fra en borger kan Datatilsynet træffe afgørelse om, hvorvidt behandlingen er i overensstemmelse med persondatalovens regler, jf. lovens § 58, stk. 1. Tilsynet har dog som udgangspunkt ikke kompetence i forhold til behandlinger i journalistisk øjemed, jf. § 2, stk. 6 – 10. Endvidere skal Datatilsynet efter § 2, stk. 2, tage hensyn til informations- og ytringsfriheden efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.
På Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk kan man under området for ”Borger” læse om ”Klage til Datatilsynet” og forhold vedrørende ”Internettet”. Under fanebladet ”Utilsigtet offentliggørelse” kan man følge linket https://www.google.com/intl/da/remove.html, hvor hjemmesideindehaveren guides igennem fjernelse af oplysninger på Google.
I sag 2009-6-0811 valgte redaktøren af den indklagede netavis efter klagen til Pressenævnet på eget initiativ at slette den påklagede artikel. Det var derfor ikke længere muligt at søge en kopi af artiklen frem via avisens internetside og -arkiv. Sagen kan læses på nævnets hjemmeside under fanebladet “Kendelser”.

Del på sociale medier ved at klikke her: