Fysiklærerne på Amtsgymnasiet i Roskilde klagede over bladets ensidige og negative omtale af fysiklærere i gymnasiet. Da fysiklærerne på Amtsgymnasiet i Roskilde hverken var direkte eller indirekte nævnt i artiklen, savnede klageren den fornødne retlige interesse, hvorfor nævnet afviste klagen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0093.

LO klagede bl.a. over, at bladet havde bragt et fiktivt interview med LO´s formand med citater hentet fra et andet blad. Nævnet udtalte, at når et medie videregiver citater fra andre medier, bør offentligheden ikke bibringes det indtryk, at det er mediet selv, der har foretaget et eventuelt interview, men det bør tydeligt fremgå, at […]

Klageren klagede over, at DR havde offentliggjort en kendelse i strid med medieansvarslovens § 49. Pressenævnet udtalte, at oplæsningen af en kendelse på DR 2 kl. 23.30 ikke når det samme publikum som selve udsendelsen, der havde været bragt på DR 2 kl. 19.30. Dette gælder, uanset at kl. 23.30 efter DR´s opfattelse er "prime […]

Klageren klagede over, at der i tre nyhedsindslag blev fremsat en række groft injurierende og bagvaskende beskyldninger mod ham, og at han i samme forbindelse blev omtalt med sit fulde navn. Indklagede anførte, at man var i besiddelse af dokumentation for påstandene bl.a. fra Stasis arkiver. Efter en samlet vurdering fandt nævnet ikke, at god […]

K klagede over, at bladet i en artikel bl.a. havde bragt oplysninger om, at han var sigtet i en større straffesag, idet man ikke i samme forbindelse havde oplyst, at han havde erklæret sig ikke-skyldig i sigtelserne. Da klageren ikke kunne identificeres ud fra artiklens oplysninger, fandt Pressenævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat. Kendelsen […]

Klageren krævede, at bladet skulle bringe et genmæle i anledning af, at bladet havde bragt nogle billeder af klageren bl.a. under overskriften "Dødens købmænd". Pressenævnet fandt ikke, at klageren havde sandsynliggjort, at bladet havde bragt faktiske forkerte oplysninger om ham, hvorfor han ikke havde krav på at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin […]

I et tv-indslag om katastrofen på Scandinavian Star blev klageren bl.a. omtalt som den ansvarlige reder for skibet, da det brændte for 10 år siden. Klageren krævede genmæle over for oplysningerne og anførte, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt, at Danmarks Radio havde bibragt seerne indtryk af, at klageren havde et væsentligt ansvar for […]

Et politisk parti klagede over, at en tv stationen ikke havde undersøgt sine kilder godt nok, og at tv stationen ikke havde bragt den præcise ordlyd af klagerens genmæle. Pressenævnet udtalte, at god presseskik ikke var tilsidesat samt at indklagede i en udsendelse havde korrigeret de oplysninger, som klageren havde krævet. Kendelsen kan i sin […]

Klageren, der er advokat, krævede genmæle i anledning af, at det fremgik af en artikel, at han sammen med sin klient havde forhalet en sag. Pressenævnet fandt ikke, at der var tale om en sådan oplysning af faktisk karakter, som efter medieansvarslovens § 36 giver klageren ret til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan […]

I et tv-indslag om hundeejere blev der bragt nogle billeder af klageren. Klageren anførte, at hun følte sig krænket over at være fremstillet som en af de hundeejere, der ikke samler hundens efterladenskaber op. Pressenævnet fandt ikke, at billederne af klageren var bragt på en sådan måde, at hun fremstod som en af de hundeejere, […]

Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, idet han i en artikel bl.a. var fremstillet som en person, der i det skjulte lejer værelser ud til studerende uden at angive indtægten. Pressenævnet var ikke enig med klageren i, at han i artiklen blev fremstillet på denne måde, og nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke, […]

En forening klagede over, at en lokal radiostation havde tilsidesat god presseskik ved at fremsætte perfide og løgnagtige udtalelser om foreningen og om foreningens medlemmer. Pressenævnet fandt ikke at god presseskik var tilsidesat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0071.

I to tv-indslag blev der rettet beskyldninger mod en fædregruppe om at have været med til at organisere nogle uroligheder. Fædregruppen klagede og gjorde gældende, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt ikke, at god presseskik var tilsidesat, idet man bl.a. lagde vægt på en samlet vurdering af indslagene og på, at klageren var blevet […]

Et blad omtalte et nyt produkt og oplyst, at produktet ikke var godkendt af myndighederne. Virksomheden, der markedsførte produktet, krævede genmæle og anførte, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt ikke, at virksomheden havde krav på at få bragt et genmæle, idet bladet i en senere artikel havde rettet de forkerte oplysninger, men udtalte, at […]

Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat og krævede et genmæle. Pressenævnet udtalte, at klageren delvist havde krav på at få bragt et genmæle, samt at god presseskik var tilsidesat, idet bladet burde have søgt oplysningerne i artiklen efterprøvet ved forelæggelse for klageren, hvilket man ikke havde gjort. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses […]

Klageren klagede over, at et debatindlæg indeholdte forkerte og injurierende udsagn om hans person, og at god presseskik dermed var tilsidesat. Nævnet udtalte, at i læserbrevsdebatten gælder vide rammer for debattens indhold, og da bladet også havde bragt klagerens læserbreve, var god presseskik ikke tilsidesat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: […]

Bladet havde bragt en artikel, der omhandlede klagernes søns død samt bl.a. det forhold, at sønnen havde haft et spiritusproblem. Under henvisning til redaktørens almindelige ret til at redigere mediet samt under henvisning til sagens omstændigheder fandt Pressenævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag […]

Bladet havde bragt en notits henvendt til klageren efter at have bragt tre af klagerens læserbreve. Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, og han krævede samtidig et genmæle. Under henvisning til at der i læserbrevsdebatten gælder vide rammer for debattens indhold, og at det enkelte blad er berettiget til at redigere debatten, fandt nævnet […]

Bladet havde bragt en række artikler, som omtalte klagerens rolle som formand for Kvindernes hus, og som indehaver af et privat firma, der solgte kurser til Kvindernes Hus. Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, idet bladet bl.a. havde bragt forkerte og ærekrænkende oplysninger om hende. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere bladet. Kendelsen […]

Bladet bragte en artikel, der handlede om, hvem der havde gjort indsigelse i anledning af en kommunes planer om at opføre et museum. Klageren, der havde gjort indsigelse, klagede over, at det i samme forbindelse var oplyst, at han var formand for Venstres erhvervsudvalg i Vestsjællands Amt. Pressenævnet fandt, at det i den givne sammenhæng […]