Klager, der er MF og tidl. minister, blev af bladet i to artikler beskyldt for at have købt tæpper i udlandet til sit ministerium med danske skattekroner og for samtidig at have undladt at betale 30.000 kr. af regningen. Pressenævnet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at indhente klagers […]

Klager klagede over, at bladet i en artikel, der tog udgangspunkt i to andre artikler i et fagtidsskrift og i et telefoninterview med indklagede, havde fejlciteret hende. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at klager skulle have udtalt, at hun i sit speciale havde set på, hvor hurtigt kalk-præparaternes indhold blev optaget […]

Klager klagede over bladets afslag på genmæle i anledning af en artikel om, at en bestemt mønt ikke fandtes. Pressenævnet fandt, at bladet i artiklen havde vurderet, hvem der henholdsvis havde sandsynliggjort og påvist, at 2-skilling 1776 ikke fandtes. Nævnet fandt derfor, at bladet ikke havde bragt forkerte oplysninger af faktisk karakter, som kunne begrunde […]

Klager klagede over, at bladet i en artikel om en lejekonflikt offentliggjorde forkerte oplysninger på trods af, at han havde påpeget ting, der var forkerte. Herudover klagede klager over, at en udtalelse om, at klager var "et meget ubehageligt menneske" ikke var blevet forelagt for ham. Pressenævnet fandt, at bladet i tilstrækkelig grad havde givet […]

Klager klagede over, at bladet i forbindelse med en artikel om mobning på arbejdspladsen havde bragt forkerte oplysninger, undladt at udvise kritik overfor kilderne samt undladt at søge information hos de i artiklen involverede personer. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det ikke kunne udelukkes, at det ud fra artiklens oplysninger var muligt for personer med et […]

Klager klagede over, at bladet i en artikel om dennes afdøde nevø nævnte klager ved navn og tillige bragte et billede af klager. Endvidere klagede klager over bladets brug af billede og overskrift på forsiden af bladet. Forsideoverskriften var bragt ved siden af et billede af prinsesse Alexandra. Uanset at klager ikke havde retlig interesse […]

Klager klagede over, at bladet i en artikel om en lejekonflikt fremkom med forkerte oplysninger. Pressenævnet bemærkede, at man ikke kunne tage stilling til indholdet af en kendelse fra Huslejenævnet eller gyldigheden af denne. På baggrund af kendelsen var der ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af artiklens overskrift. Nævnet fandt, at bladet […]

Klageren klagede over, at bladet i en artikel skrev, at han skulle have haft arbejdet som falsk læge ved brug af falske papirer og have arbejdet som falsk sygeplejerske på et hospital. Endvidere skulle hans projekter skulle være falske, idet fattige og handicappede børn angiveligt blev udnyttet med det formål at skabe en økonomisk ramme […]

Klagerne klagede over, at bladet i en række artikler havde omtalt, at tre drenge, herunder klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng. Pressenævnet bemærkede, at det i en artikel på baggrund af forklaringer fra den forurettede dreng til Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, heriblandt klagernes søn, havde overfaldet en yngre […]

Klagerne klagede over, at bladet i en artikel havde anvendt to billeder af henholdsvis deres afdøde datter og en krans med påskrift, samt at bladet havde bragte forkerte oplysninger. Det var nævnets opfattelse, at der er knyttet en samfundsmæssig interesse til, at medierne omtaler trafikulykker og offentliggør billeder i tilknytning hertil, forudsat at billederne ikke […]

Klagerne klagede over bladets omtale af, at tre drenge – herunder klagernes søn – havde overfaldet en yngre dreng. Pressenævnet bemærkede, at det på baggrund af oplysninger fra den forurettede drengs moder og Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, herunder klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng. Pressenævnet fandt, at bladet […]

Klager klagede over bladets kritik af ham som kunstekspert. Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og indklagede, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, fandt Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af indklagede. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0086.

Klager – en medarbejdergruppe – klagede over, at bladet havde bragt en artikel, hvori en kvinde fortalte om, hvordan hun var blevet mobbet af sine arbejdskolleger – heriblandt tillids- og sikkerhedsrepræsentanten samt lederen – på sin tidligere arbejdsplads. Klager klagede over, at kvindens udtalelse ikke var blevet forelagt de i artiklen omtalte inden offentliggørelsen. Pressenævnet […]

Klager klagede over, at bladet offentliggjorde en kendelse fra nævnet for sent, at bladet med en overskrift til kendelsen, havde kommenteret denne, og at kendelsen var offentliggjort ved siden af en anden kendelse fra Pressenævnet. Pressenævnet fandt, at bladet burde have bragt kendelsen tidligere end sket, og nævnet udtalte i den anledning sin kritik. Pressenævnet […]

Et virksomhedsmæglerfirma klagede over en artikel omhandlende en konflikt mellem klager og en udviklingsvirksomhed. Ifølge klager blev artiklen forelagt ham forud for offentliggørelsen, men hans rettelser om forkerte oplysninger medførte ikke ændringer i artiklen. Pressenævnet fandt under hensyn til, at det var udviklingsvirksomhedens administrerende direktørs vurdering af sagsforløbet, der var kommet til udtryk i artiklen […]

En advokat klagede over den måde, bladet havde offentliggjort en tidligere afsagt kendelse fra Pressenævnet. Kendelsen blev offentliggjort ved siden af en kommenterende artikel. Endvidere indeholdt lederen kommentarer til kendelsen. Da bladet på samme side som nævnets kendelse bragte en artikel med kommentarer til nævnets kendelse, fandt Pressenævnet, at bladet derved havde handlet i strid […]

Klageren begærede genoptagelse af en tidligere afgjort sag. Klageren mente, at kendelsen var uden begrundelse, samt at et af nævnets medlemmer var inhabil, idet klageren på internettet havde beskyldt medlemmet for svindel i forbindelse med en tidligere afgjort sag i Pressenævnet. Pressenævnet udtalte, at det forhold, at et nævnsmedlem tidligere har deltaget i behandlingen af […]

Klagerne klagede over, at bladet havde bragt billeder fra deres bryllup, da bladet forinden var gjort bekendt med, at brudeparret ønskede, at brylluppet skulle være et privat anliggende. Billederne var taget i bestemte områder på det slot, hvor klagerne havde valgt at holde deres bryllup. Pressenævnet fandt, at da bladet inden brylluppet af klagerne var […]

Klagerne klagede over, at bladet bragte en artikel om, at de skulle have vanrøgtet deres afdøde hest. Pressenævnet fandt, at bladet selvstændigt burde have indhentet oplysninger hos den tilstedeværende dyrlæge om årsagen til hestens død. Ved at undlade dette og i stedet i det væsentlige lade artiklen bygge på udsagnene fra en repræsentant fra Alle […]