Klager klagede over, at bladets artikel fremstod som et interview og over, at bladet i en anden artikel havde interviewet hans mor. Pressenævnet fandt på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke at kunne vurdere, om klager havde talt med sin mor inden offentliggørelsen af artiklerne. Nævnet kunne således ikke tage stilling til, om klager havde […]

Klager klagede over, at bladet omtalte en uafsluttet retssag, som han var part i, og i øvrigt omtalte ham kritisk. Bladet havde endvidere bragt oplysninger om hans private forhold. Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at omtale retssagen, som både andelsforeningens formand og klager havde fået lejlighed til […]

Klager klagede over, at bladet havde omtalt hans gamle dom – og i den forbindelse bragt hans navn – i en artikel om selskabstømmersager. Pressenævnet bemærkede, at det af punkt C.8. i de vejledende regler for god presseskik fremgår, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere […]

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets artikler, hvor klagerne bl.a. blev beskyldt for forsikringssvindel. Klagerne klagede endvidere over bladets afslag på genmæle. Pressenævnet bemærkede, at udsagnet ”ISP er en videreførelse af SeaEscape, der fik udbetalt forsikringen efter branden på Scandinavian Star” i artiklen den 7. maj 2003 måtte forstås således, […]

Klagerne klagede over, at bladet omtalte dem som værende blevet fyret fra kommunen p.g.a. manipulation og magtmisbrug. Pressenævnet kunne ud fra sagens oplysninger ikke vurdere, hvori samarbejdsproblemerne havde bestået, og hvad der var den reelle baggrund for, at klagerne var blevet afskediget af kommunen. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet […]

Klager klagede over bladets artikel om en journalists speciale på en hjemmeside, som han var redaktør af. Pressenævnet bemærkede for så vidt angik klagen over, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre urigtige oplysninger uden at lade klager komme til orde, at klagefristen var overskredet. Nævnet afviste herefter denne del af klagen. Nævnet […]

Klager klagede over, at internetmediet bragte to indlæg, hvor klager bl.a. blev omtalt som lystmorder. Pressenævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Uanset dette er der dog grænser for, hvor groft krænkende […]

Klager – en kommune – klagede over, at bladet havde bragt forkerte oplysninger om en skoleinspektørs fratræden. Pressenævnet lagde til grund, at kommunen på et møde havde orienterede bladets journalist om samarbejdsproblemerne på skolen og om, at skoleinspektøren efter eget ønske havde valgt at fratræde sin stilling. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik […]

Klager – et skolefotofirma – havde klaget over bladets omtale af kvaliteten af klagers arbejde. Genoptaget sag. Pressenævnet bemærkede, at bladet i artiklen havde bragt en række kritiske udsagn om kvaliteten af det arbejde, som to større skolefotofirmaer, herunder klagers firma, udførte. Pressenævnet fandt – som også anført i den tidligere afgørelse – at udsagnene […]

Klager klagede over, at bladet i flere artikler omtalte ham som leder af AGF’s fangruppe, White Pride, og som nynazist. Pressenævnet kunne ikke tage stilling til, om de beskyldninger, der var rettet mod klager i artiklerne, var rigtige, der da ikke kunne føres bevis. Nævnet fandt, at oplysningerne om klager var af en sådan karakter, […]

Klager klagede bl.a. over, at bladet i forbindelse med en au-pair piges kritiske historie om sit ophold hos ham var fremkommet med en påstand om, at pigen skulle være forsøgt voldtaget. Pressenævnet bemærkede, at artiklen ikke indeholdte en omtale af, at klagers hustru skulle være barnebarn af en thailandsk dronning, eller at klagers hustru skulle […]

Klager klagede over, at internetmediet bragte to indlæg, hvor klager bl.a. blev omtalt som lystmorder. Pressenævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Uanset dette er der dog grænser for, hvor groft krænkende […]

Klager anmodede om genoptagelse af en sag, idet klager bl.a. mente, at nævnet ikke havde taget stilling til den omstændighed, at redaktøren trods klagers overholdelse af reglerne overreagerede med diverse forkortelser af hans seerbrev. Pressenævnet bemærkede, at nævnet ville kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens […]

Klager klagede over Danmarks Radios afslag på genmæle over for oplysning om, at en rockerpræsident skulle have drevet erhverv fra en ejendom, som klager havde pant i. Klager klagede endvidere over, at DR tre gange havde genudsendt udsendelsen med denne – og en anden fejl – uden at bringe en rettelse vedrørende disse forhold. Pressenævnet […]

Klager klagede over bladets fejlcitering i forbindelse med, at han havde indstillet to personer til en erhvervspris. Han ønskede derfor genmæle. Pressenævnet fandt, at klager ved at indsende kuponen med indstillingen til bladet havde tilkendegivet, at klager ønskede at indstille de omtalte personer til erhvervsprisen. Det var nævnets opfattelse, at klager selv måtte bære risikoen […]

Klager klagede over Danmarks Radios udsendelse ”Fornemmelse for Snyd”, da tilrettelæggeren bag programmet ikke havde overholdt aftalen for klagers medvirken i udsendelsen. Klager, der er ansigtstyder, krævede endvidere genmæle overfor forkerte oplysninger i udsendelsen. Pressenævnet konstaterede, at klagen over tilsidesættelse af god presseskik var for sent indgivet, men da Danmarks Radios afslag til klager ikke […]

Amtet klagede over Kalundborg Folkeblads omtale af reduktioner og omlægninger på Kalundborg Sygehus. Bl.a. spørgsmål om manglende høring, manglende offentliggørelse af læserbrev. Pressenævnet bemærkede angående et udsagn om, at klager havde undladt at reagere på Infogruppens gentagne opfordringer til at gennemføre en forståelig informationskampagne, at udsagnet ikke var af en sådan karakter, at bladet havde […]

Klager – en forening – klagede over en artikel i Kødbranchen om to slagteres udmelding af foreningen, idet foreningen ikke var blevet forelagt oplysningerne inden offentliggørelsen. Klager ønskede endvidere genmæle. Pressenævnet fandt, at udtalelserne fra den ene af de to slagtere, der havde meldt sig ud hos klager, ikke var af en sådan karakter, at […]