Klager klagede over bladet, idet han ønskede genmæle over for en oplysning om tidligere voldsdomme. Pressenævnet fandt, at det ikke var godtgjort, at klager har flere domme for vold, og han havde derfor krav på genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2004-6-0007.

Klager klagede over bladets gengivelse af e-mails samt manglende forelæggelse. Pressenævnet bemærkede med hensyn til de e-mails, som klager fremsendte til bladet, og som fra hans side ikke var tænkt offentliggjort i bladet, at redaktøren havde handlet mest korrekt ved at indhente klagers bemærkninger til en offentliggørelse, forinden denne fandt sted. I den konkrete situation, […]

Klager ønskede genmæle over for overskrift i bladet. Pressenævnet fandt, at overskriften ”Uegnede S-togsførere får lov at køre” alene var bladets vurdering af konklusionerne i den rapport fra Jernbanetilsynet, som omtaltes i artiklen, og som blev udarbejdet i anledning af en S-togsulykke i Holte. Da overskriften således ikke fremstod som oplysninger af faktisk karakter, var […]

Klager klagede over et beboerblads artikel indeholdende krænkende oplysninger samt manglende forlæggelse. Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af de udsagn om klager, der var bragt i en redaktionel artikel. Det er imidlertid et medies pligt at efterprøve udsagn, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, ved at forelægge dem […]

Klager klagede over bladets artikel indeholdende oplysninger om regnskabsforhold. Klager ønskede endvidere genmæle. Pressenævnet fandt, at udsagnet ”…arbejder tæt sammen med…” var udtryk for bladets vurdering af de forretningsmæssige relationer mellem klager og B. Der var efter nævnets opfattelse ikke herved fra bladets side tilkendegivet, at klager skulle have taget del i de aktiviteter, som […]

Klager – en sædbank klagede over bladets offentliggørelse af oplysninger, som der ikke var grundlag for. Pressenævnet udtalte at bladets oplysninger om distributionen af donors sæd ikke var nærmere verificerede, men hidrørte fra kilder tæt på donor. Bladet var samtidig bekendt med, at oplysningerne var bestridt af direktøren for klager, som i en artikel inde […]

Klager klagede over et tv-program, idet han ønskede genmæle overfor oplysning i quiz angående forkert svar. Pressenævnet bemærkede, at der i udsendelsen – i quizform – var videregivet en oplysning om klagers viden om reglerne i fodbold. Nævnet fandt, at denne oplysning kunne vurderes af nævnet efter de presseetiske regler, i hvert fald i en […]

Klager klagede over to tv-indslag, hvori det blev oplyst, at klager uberettiget skulle have forsøgt at hæve på en forenings konto. Efter Pressenævnets opfattelse fremstod det i indslagene umiddelbart som om, klager uden nogen nærmere angivet grund skulle have forsøgt at hæve 358.000 kr. på POEM´s konto. Nævnet fandt, at tv-stationen burde have tydeliggjort, at […]

Klager – et rejsebureau – klagede over bladets artikel om kommunens kur-/genoptræningsrejser. Bl.a. klage over forkerte oplysninger samt manglende forelæggelse. Pressenævnet bemærkede, at det på forsiden og i artiklen den 13. oktober 2003 hed, at kommunen havde droppet tanken om kurophold i Polen for kommunens borgere, blandt andet på grund af forløbet af to kurrejser […]

Klager klagede over, at et internetmedie bragte læserindlæg og artikel med injurierende udtalelser. Pressenævnet bemærkede, at artiklen den 26. oktober 2003 omtalte, at klager skulle have været involveret i en likvidering af en kvinde under 2. verdenskrig. Samme omtale var tidligere bragt i to læserindlæg den 13. og 30. august 2003, og Pressenævnet udtalte i […]

Klager klagede over bladets billedbrug til en artikel om tvangsægteskaber. Pressenævnet fandt, at uanset at klager var svigermoder til den ene af de personer, der var afbilledet i tilknytning til artiklen, var hun ikke via afbildningen af svigersønnen omtalt i artiklen på en sådan måde, at hun havde den fornødne retlige interesse i at klage […]

Klager – en ejendomsformidler – klagede over bladets artikler, hvori der bl.a. blev omtalt klagers tidligere straffesag. Pressenævnet bemærkede, at det i forhold til bladets to artikler samme dag om indholdet af en kendelse fra Klagenævnet for Ejendomsformidling ikke var uden betydning at oplyse om klagers straffesag fra 1993. Der var derfor ikke grundlag for […]

Klager klagede over bladets artikel om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om politiets tilbageholdelse af en kvinde med ugyldig busbillet. Kvinden klagede bl.a. over fejlcitater samt over at være blevet presset til et interview. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at bladet havde presset klager til at medvirke i det interview, der dannede […]

Klager klagede over ugebladets artikel om en morder. Klage over forkerte oplysninger, billedbrug og offentliggørelse af navn. Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af et udsagn fra den dømtes bror. Med hensyn til offentliggørelsen af klagers navn og billede bemærkede nævnet, at der ikke sås at foreligge oplysninger om, at det mellem klager […]

Internetmediet ønskede genoptagelse af sag, hvori nævnet havde udtalt kritik af mediet i anledning af et indlæg, der overskred læserbrevsdebattens vide rammer. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da mediet ikke var fremkommet med sådanne nye oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at […]

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets offentliggørelse af et resumé af en kendelse i en tidligere sag. Pressenævnet bemærkede, at nævnet efter medieansvarslovens § 49 kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske […]

Klager klagede over bladets artikel om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om politiets tilbageholdelse af en kvinde med ugyldig busbillet. Kvinden klagede over fejlagtige oplysninger. Pressenævnet bemærkede, at artiklen omtalte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols behandling af en klage over politiets tilbageholdelse af klager, efter at hun var blevet anholdt. Anholdelsen skete efter, at hun havde […]

Klager – en A-kasse – klagede over bladets afslag på genmæle i anledning af en artikel om kvaliteten i A-kasser. Pressenævnet bemærkede, at bladet allerede dagen efter, at artiklen blev bragt, havde bragt en rettelse om den grafiske placering af klagers A-kasse i en faktaboks. Nævnet fandt derfor ikke, at der var grundlag for et […]

Internetmediet ønskede genoptagelse af sag, hvori nævnet havde udtalt kritik af mediet i anledning af et indlæg, der overskred læserbrevsdebattens vide rammer. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da mediet ikke var fremkommet med sådanne nye oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at […]

Klager – en professor – klagede over, at bladets artikel indeholdt alvorlige og skadelige beskyldninger. Det er Pressenævnets opfattelse, at der må gives medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder. Kommentaren om klager, der må betragtes som en offentlig person, var bragt i en fast klumme, […]