Klager klagede over artikel i Herning Folkeblad. Selvom [K] ikke var nævnt ved navn i artiklen ”Milliontab på ejendomsskat” kunne han efter oplysningerne i en anden artikel samme dag identificeres som ejer af [vejnavn] 15. Han havde derfor retlig interesse også i klagen vedrørende denne artikel. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, […]

Klager klagede over artikel i Sjællandske. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt det bragte var en gengivelse af de udtalelser, [K] have fremsat. Pressenævnet kunne på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke fastslå, at [K] var forkert citeret, og der var derfor ikke grundlag for […]

Klager – et firma – klagede over udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnet bemærker indledningsvis, at Nævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket offentliggørelse i strid med god presseskik, jf. medieansvarsloven § 34, og det falder uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, om retningslinierne i DR Programetik er tilsidesat. Pressenævnet er […]

Klager klagede over udsendelse i Danmarks Radio. Det ligger uden for Nævnets kompetence at afgøre, om straffeloven var overtrådt ved indhentelsen af oplysningen om, hvor mange piller [K] udskrev om året. Denne afgørelse hører under domstolene. Pressenævnet fandt imidlertid, at Danmarks Radio ikke havde overtrådt god presseskik ved at bringe den muligvis ulovligt indhentede oplysning. […]

Klager klagede over artikel i Weekendavisen. Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt udsagn er af injurierende karakter, henhører under domstolene, og Pressenævnet kunne ikke tage stilling hertil. Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. Vejledende regler for god […]

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Der skal således […]

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer – herunder ikke mindst politisk aktive personer – i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Det var endvidere Nævnets opfattelse, at det anvendte ordvalg ”infiltrerer”, ”overtager”, ”indsat” og udsagnet om, at [K2] ”siden hen har […]

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klager har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. En del af klagen angik udtalelser vedrørende [K2] personligt. Pressenævnet fandt, at det […]

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Ved at sammenholde de bragte oplysninger om klagers alder, erhverv og bynavnet kunne […]

Det fremgår af medieansvarsloven § 38, stk. 1, at et genmæle i alt væsentligt skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Forslaget indeholdt kommentarer og vurderinger i et sådant omfang, at det ikke opfyldte indholdskravet i medieansvarsloven § 38, stk. 1. Pressenævnet fandt på denne baggrund, at der ikke var grundlag for at bringe […]

Det er en betingelse for at få en klage realitetsbehandlet af Pressenævnet, at klager har retlig interesse i sagen. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at det var muligt for personer med […]

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Pressenævnet fandt, at TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af politiets oplysninger, og TV 2 havde således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at […]

Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt selve fotograferingen er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser, idet afgørelse heraf henhører under domstolene. Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Pressenævnet fandt derfor, at det havde påhvilet Ekstra Bladet […]

Parterne havde afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] er frontfigur i Dansk Front, Århus. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, hvilke forklaringer der var de rigtige. Pressenævnet kunne på grund af ovennævnte bevismæssige begrænsninger endvidere ikke tage stilling til årsagen til [K]s udtræden […]

Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Pressenævnet fandt, at offentliggørelsen af [K]s navn i forbindelse med artikelserien vedrørende ”Danmarks dårligste læger” kunne være skadeligt, […]