Klager klagede over en artikel i Helsingør Dagblad. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt forholdet er en overtrædelse af straffeloven, henhører under domstolene, og nævnet kan ikke tage stilling hertil. Pressenævnet finder, at sagen har almen interesse, og nævnet udtaler ikke kritik af Helsingør Dagblad for at bringe artiklen ”Afpresning […]

Klager klagede over en artikel i Helsingør Dagblad. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt forholdet er en overtrædelse af straffeloven, henhører under domstolene, og nævnet kan ikke tage stilling hertil. Pressenævnet finder, at sagen har almen interesse, og nævnet udtaler ikke kritik af Helsingør Dagblad for at bringe artiklen ”Afpresning […]

Klageren anmodede om genoptagelse af sag 2007-6-527. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer […]

Klager – en tv-station – klagede over en artikel i SE og HØR. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne […]

En virksomhed klagede over en udsendelse på Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til den lægefaglige virkning af præparatet Avandia. På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at både Lægemiddelstyrelsen og Institut for rational farmakoterapi anbefalede en vis forsigtighed med anvendelsen […]

Klager klagede over en udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet finder, at [K] som formidler af adoptionen til Danmark af [C]s børn har retlig interesse i forholdet om, hvorvidt farens børn uretmæssigt er bortadopteret. Nævnet behandler herefter samtlige klagepunkter. Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes […]

3 klagere – en virksomhed og 2 personer – klagede over en udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan tage stilling til de forhold, hvorom parterne har afgivet modstridende forklaringer. Det gælder bl.a. spørgsmålet, om Danmarks Radio havde en aftale med [K3]. Det falder uden for nævnets […]

Klage klagede over 3 artikler i JydskeVestkysten. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagebrevet vedrørende artiklen af 21. september 2007 er modtaget i Pressenævnet den 30. oktober 2007, er fristen overskredet. Klagepunkter vedrørende denne artikel […]

2 klagere – en virksomhed og indehaveren – klagede til Pressenævnet over en udsendelse på Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: På baggrund af Danmarks Radios berigtigelse af 17. september 2007 har [K2] ved brev af 27. september 2007 til Pressenævnet frafaldet klagepunktet vedrørende det manglende aftalegrundlag før besøget på klagers bopæl. Dette klagepunkt behandles […]

Klager klagede over tre artikler i Århus Stiftstidende og på www.stiften.dk Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K]s kommentarer er forvansket. Pressenævnet kan på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det ligger inden for redaktørens ret til […]

Klager klagede over to artikler i Ekstra Bladet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskriften ”Dødslæge stukket af til Norge” sammenholdt med indholdet af artiklen i Ekstra […]

Klager klagede over to artikler i Ekstra Bladet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskriften ”Dødslæge stukket af til Norge” sammenholdt med indholdet af artiklen i Ekstra […]

En kiosk og indehaveren klagede over to artikler i Bornholms Tidende. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Vedrørende klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at klager over overtrædelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at […]

Klager klagede over, at Dagbladet Information ikke ville bringe klagers indlæg. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Der foreligger ikke omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Pressenævnets upartiskhed. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen […]

Klager klagede over en artikel i Se og Hør. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klager har bosat sig i Thailand, at hans anpartsselskab […]