Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2/Lorry. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer vedrørende de aftaler, der blev indgået forud for interviewet om vilkårene for dette. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til […]

Klager – en person – klagede over en artikel i Århus Stiftstidende og 3 artikler i henholdsvis Århus Stiftstidende og på stiften.dk. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: For så vidt angår spørgsmålet om klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at fristen for indgivelse af klage over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. […]

2 klagere – en ejendomsmæglerforretning og indehaveren – klagede over en programomtale på tv2.dk og en udsendelse på TV 2. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Fristen for klagerne over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelse i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet […]

Klager – en person – klagede over en artikel i Metal Magasinet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1. Pressenævnet […]

2 klagere – en person og hendes fagforening – klagede over en udsendelse på TV 2 Østjylland. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af medieansvarsloven § 34, stk. 3, at klager over TV 2’s regionale virksomheders overtrædelse af god presseskik senest 4 uger efter offentliggørelsen skal indgives til disse. De pågældende virksomheders afgørelse kan senest […]

Klager – en person – klagede over et billede bragt i Ekstra Bladet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge Ekstra Bladet at destruere billedmaterialet. Det er Pressenævnets opfattelse, at medier bør være varsomme med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Da læserbrevet […]

Klager – en skole – klagede over en artikelserie i 3F og på 3f.dk. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til massemediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelse. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til […]

Klager – en skole – klagede over en artikelserie i 3F og på 3f.dk. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til massemediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelse. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til […]

Klager – en virksomhed – klagede over en udsendelse på TV 2 ØST. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt […]

Det indklagede medie anmodede om genoptagelse af en sag, idet mediet mente, der var kommet nye oplysninger. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. […]

3 klagere – en kommune og 2 ansatte – klagede over en artikel i Politiken. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, […]