Avisen omtalte uenigheder mellem to naboer. Til artiklen var indsat et billede af klagernes ejendom og deres garage. Der var ingen personer på billederne, og det var ikke muligt at se ind ad vinduerne. Klagerne følte, at billedet og avisens omtale krænkede deres privatliv. Pressenævnet var uenigt og udtalte ikke kritik.

Et boligselskab og et bestyrelsesmedlem klagede over en artikel om uoverensstemmelser vedrørende driften af en kulturcafé. I artiklen havde Nordjyske omtalt en afstemning på et afdelingsmøde som, at en gruppe blev ”kuppet”. De to personer på valg til afdelingsmødet havde ikke modtaget genvalg. I stedet var to andre personer blevet valgt, og nævnet udtalte ikke kritik af avisens vurdering af situationen.

En borger klagede til Pressenævnet, efter Sjællandske på sin hjemmesiden havde omtalt, at han havde sagsøgt kommunens centerchef for ærekrænkende udtalelser. Borgeren mente, at søgsmålet var beskrevet forkert og ønskede samtidig artiklen slettet fra sn.dk. Nævnet udtalte ikke kritik og kritiserede heller ikke, at sn.dk ikke havde imødekommet anmodningen om sletning.

En kunstner klagede over, at nordjyske.dk havde omtalt, at han var politianmeldt uden at kontakte ham først. Han var anmeldt for vold i forbindelse med sin performance på et museum. Performancen var annonceret offentligt, og museet havde meddelt, at man ikke ville give tilladelse til udførelsen af værket. Den første omtale blev offentliggjort minutter efter hændelsen. Nævnet udtalte ikke kritik.

En kilde i artiklen klagede blandt andet over, at Mandag Morgen ikke havde overholdt deres aftaler og mistænkeliggjort ham i klummen. Blandt andet var der klaget over, at Mandag Morgen skrev, at de havde fået ”et tip” om klagers deltagelse på prorussisk tv, selvom han også selv forud for klummens offentliggørelse havde henvist ugebrevet til sin deltagelse. I den konkrete sag fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for kritik.

Enken til en afdød rocker klagede over et radioprogram. Programmet indeholdt en genudsendelse af et klip, hvor en lytter havde ringet ind og fortalt radioværten, at den afdøde rocker slet ikke var død, og at der lå en gris i den kiste, hvor afdøde skulle være begravet. Lytteren fortalte videre, at afdødes familie ikke vidste, at han ikke var død. Pressenævnet fandt, at Radio24syv ikke havde udvist størst muligt hensyn over for afdødes familie. Nævnet udtalte kritik af Radio24syv for at bringe oplysningerne og for ikke at fjerne klippet fra deres hjemmeside.

En tidligere agent klagede over Jyllands-Postens gengivelse af nogle retssager, bl.a. en afvisningsdom fra Københavns Byret. I gengivelsen kunne det have fremgået tydeligere, at avisen refererede sagsøgtes afvisningspåstand og ikke rettens begrundelse. Pressenævnet fandt imidlertid, at uklarhederne ikke havde væsentlig betydning, og udtalte derfor ikke kritik.

En patient anmodede Pressenævnet om at genoptage behandlingen af en sag, hvor en læge klagede over omtale på videnskab.dk. På baggrund af anmodningen berigtigede nævnet kendelsen på to mindre punkter. Patienten var ikke selv part i sagen, og da nævnet ikke fandt væsentlige sagsbehandlingsfejl, blev anmodningen om genoptagelse afvist.

En tysk læge klagede over artiklens overskrift ”Danskere snydes af dårlige borrelia-test i udlandet” og underoverskriften ”Danskere betaler tusindvis af kroner for at blive testet positive for borrelia-infektion hos tyske privatklinikker”. Pressenævnet udtalte ikke kritik under henvisning til borreliatests unøjagtighed, omkostningerne forbundet med en privat test i udlandet samt det forhold, at danske patienter tager til Tyskland for at blive udredt for borrelia.

I ekstrabladet.dks artikel var der indsat en henvisning til en 11-årig persons numse og et link til en anden hjemmeside, hvor numsen var afbilledet. Klager var ikke selv omtalt eller afbilledet og var derfor ikke klageberettiget. Nævnet afviste at behandle klagen. Omtalen er efterfølgende slettet fra ekstrabladet.dk, og henvisningen til en 11-årig var angiveligt en slåfejl.

Radio24syv stillede spørgsmålstegn ved lovligheden af SE og HØRs billeder. Aller Media klagede som ejer af ugebladet SE og HØR over de fremsatte beskyldninger om ulovlige paparazzibilleder, Radio24syvs vinkling og forelæggelse for SE og HØRs redaktør. Nævnet udtalte ikke kritik af Radio24syv, ligesom Aller Media ikke fik ret til at få bragt et genmæle. Det bemærkes, at nævnet ikke tog stilling til lovligheden af billederne.

Skive Folkeblad omtalte en konkret sag, hvor forældrene til en handicappet mand havde oprettet en Facebook-side om kommunens sagsbehandling. I artiklen var viceborgmesteren citeret for udtalelsen “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for.” Den handicappede mand havde imidlertid klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser. Pressenævnet fandt derfor, at det burde have fremgået af artiklen, og udtalte kritik på dette punkt.

Polennu.dk omtalte klagers cv, som det så ud på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside, og stillede spørgsmål ved rigtigheden af indholdet. Nævnet havde ikke mulighed for at vurdere en polsk betegnelse for underviser og gav klager ret til at få bragt et genmæle, men fandt ikke grundlag for at fastslå, at god presseskik var tilsidesat.