Sagsnummer: 11-70-00160

Afvisning af klage, da avisens afslag på at omtale Ankestyrelsens afgørelse lå inden for grænserne af redaktørens redigeringsret. Fristoverskridelse. (Formandssag)

11-11-2011

Klager – en person – klagede forsiden ”Mor i klemme” og artiklerne ”Tre sager går imod familieafdelingen”, Kommunen: Flere familier er i klemme”, Politikere: Forældre saboterer familieindsats” og ”Gode forældre kan ikke erstattes” i Fredericia Dagblad.

Pressenævnets formand udtaler:
Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. En del af klagen vedrører artikler bragt den 2. og 4. april 2011, Nævnet har først modtaget klagen den 7. november 2011, hvorfor fristen for at klage over disse er overskredet. Klagen over Fredericia Dagblads artikler den 2. og 4. april 2011 afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er Fredericia Dagblad berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man vil bringe i mediet. Avisen har efter det oplyste afvist at omtale Ankestyrelsens afgørelse af oktober 2011 om anbringelsen af [Person A]s sønner. Det findes at ligge inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at afvise at omtale dette forhold. Denne del af klagen afvises som åbenbar grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.
Klagen afvises.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00160.

Del på sociale medier ved at klikke her: