Sagsnummer: 11-70-00165

Afvisning af klage over bt.dk, ekstrabladet.dk, jp.dk, modkraft.dk og Ritzaus Bureau på grund af fristoverskridelse. (Formandssag)

15-11-2011

Klager – en person – klagede over bt.dks artikel ”19-årig dansk politiker udsat for ekstreme trusler”, ekstrabladet.dks artikel ”Bombetrusler mod ung politiker”, jp.dks artikel ”16-årig sendte trusler til ung politiker” og Ritzaus Bureaus telegram ”En 16-årig dreng truede ung politiker med bomber og giftangreb. Han er nu fængslet på en lukket institution” samt Modkraft.dks artikel ”Folketingskandidat udsat for dødstrusler”.

Pressenævnets formand udtaler:
Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse i strid med god presseskik, og hvorvidt et medie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarslovens § 34 og § 40. Spørgsmålet om, hvorvidt retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010) eller straffeloven (lovbekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010), er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Denne del afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.
Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler fra april 2011, og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 14. november 2011, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet. Det forhold, at artiklerne stadig måtte være tilgængelige på internettet, kan ikke føre til et andet resultat. Denne del af klagen afvises herefter som for sen, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.
Klagen afvises. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00165.

Del på sociale medier ved at klikke her: