Sagsnummer: 11-70-00169

Afvisning af klage over Jyllands-Posten på grund af fristoverskridelse. (Formandssag).

23-11-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”Advokatskandale i drabssag” i Jyllands-Posten.

Pressenævnets formand udtaler:
Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse i strid med god presseskik, og hvorvidt et medie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarslovens § 34 og § 40. Det følger af medieansvarslovens § 49, at Pressenævnet kan pålægge redaktøren for et medie at offentliggøre en kendelse. Spørgsmålet om, hvorvidt klager er berettiget til erstatning, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.
Da klagen vedrører en artikel bragt i august 2008, og klagen først er modtaget i Pressenævnet i november 2011, er klagen indgivet efter klagefristens udløb. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00169.

Del på sociale medier ved at klikke her: