Sagsnummer: 14-70-00712

Anmelder må gerne kalde en bog for ”humbug”

24-11-2014

Weekendavisen anmeldte en bog om tempelriddere. Anmelderen skrev blandt andet, at forfatterens teorier ”stadig er helt gak” og anvendte ordet ”humbug” om bogen. Pressenævnet finder, at en boganmeldelse i sin form er kommenterende og kan indeholde bemærkninger af kritisk og personlig karakter. Nævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at vurdere, hvorvidt [Klager]s bog er videnskabelig funderet. Der tages således ikke stilling til denne del.
Nævnet bemærker videre, at selve beskrivelsen af, at bogen – ifølge anmelderen – ikke opfylder kriterierne for historisk videnskabelig metode, må anses for at være et relevant bidrag til den offentlige debat.
Boganmeldelsen er formuleret i grove vendinger, herunder ved anførelse af ordet ”humbug”, som indikerer, at [Klager] har snydt eller forfalsket oplysningerne. Det samme gælder sætningen: ”Hans teorier er stadig helt gak”.
Det er imidlertid Pressenævnets opfattelse, at boganmeldelser er udtryk for anmelderens subjektive oplevelse og vurdering af det anmeldte. En boganmeldelse er i sin form kommenterende og kan indeholde bemærkninger af kritisk og personlig karakter.
På denne baggrund finder Pressenævnet ikke, at boganmeldel¬sen giver nævnet tilstrækkelig anledning til at udtale kritik af Weekendavisen.

Genmæle
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at de påklagede formuleringer fremstår som anmelderens subjektive vurdering af bogens indhold. [Klager] har derfor ikke krav på at få bragt et genmæle.
Pressenævnet bemærker i den forbindelse, at [Klager] er blevet tilbudt at skrive et debatindlæg til Weekendavisen Bøger.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00712.

Del på sociale medier ved at klikke her: