Sagsnummer: 15-70-00891

Anmodning om genoptagelse afvist

07-01-2016

Weekendavisen bragte en kritisk boganmeldelse i 2014. Ifølge avisens anmelder opfyldte klagers bog blandt andet ikke kriterierne for historisk videnskabelig metode. Pressenævnet udtalte ikke kritik i 2014, da boganmeldelsen var et udtryk for anmelderens subjektive vurdering af bogen. Klager anmodede i 2015 om genoptagelse og uddybede sin oprindelige klage fra 2014 og henviste til nogle artikler, men nævnet fandt ikke, at der var nye oplysninger af væsentlig betydning, som kunne medføre en genoptagelse af sagen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet, træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen.
Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
Efter omstændighederne må det også tillægges betydning, om de nye oplysningers senere fremkomst er et i forhold til parten undskyldeligt forhold. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
[Klager] har i forbindelse med anmodningen om genoptagelse blandt andet uddybet sine oprindelige klagepunkter vedrørende boganmeldelsen i Weekendavisen og henvist til Ugeavisen Vestfyns anmeldelse af hans bog fra marts 2014, en lektørudtalelse fra april 2014, Politikens anmeldelse fra juli 2014 samt til sin kronik i Politiken i juni 2015.
Pressenævnet finder, at det fremlagte materiale offentliggjort forud for Pressenævnets kendelse i november 2014 og [Klager]s uddybende bemærkninger kunne være fremført i forbindelse med den oprindelige klage til Pressenævnet. På denne baggrund og da anmodningen om genoptagelse heller ikke i øvrigt indeholder nye oplysninger af væsentlig betydning for afgørelsen, og der ikke er påvist sagsbehandlingsfejl, afvises anmodningen.

Anmodningen om genoptagelse afvises.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00891.

Del på sociale medier ved at klikke her: