I blogindlægget “Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero” stod, at ejeren af Strand Consult ApS havde bedt om at få fjernet offentlige tal fra en aktindsigt, men det var forkert. Pressenævnet kritiserer business.dk for at bringe den forkerte oplysning og for ikke at forelægge oplysninger for ejeren. Da den forkerte oplysning kan skade ejeren, får denne ret til at få offentliggjort sin version.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnets kompetence
Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der er tale om en uredigeret envejskommunikation.
Ved redigerede debatindlæg forstås også sådanne indlæg, der er skrevet af journalister eller andre professionelle til brug på et professionelt blogsite, der er tilknyttet et medie omfattet af Pressenævnets kompetence., uanset om indlægget har været gennemgået af en redaktion.
Pressenævnet finder, at det påklagede blogindlæg ”Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero” på business.dk er et redigeret indlæg skrevet af en af avisens faste bloggere.
Nævnet finder herefter, at det påklagede blogindlæg må sidestilles med en leder-/klummeartikel, der omfattes af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Det forhold, at hensigten er, at læsere, herunder klager, frit kan kommentere indlægget, ændrer ikke herpå. Klagen realitetsbehandles herefter.

 

God presseskik
Pressenævnet bemærker, at de vejledende regler for god presseskik blev justeret den 22. maj 2013. Da blogindlægget er offentliggjort den 10. april 2013, behandles sagen ud fra de vejledende regler for god presseskik, sådan som reglerne var udformet før den 22. maj 2013.

Ukorrekte oplysninger
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
På det foreliggende grundlag finder nævnet, at [Klager] har anmodet Styrelsen for Forskning og Innovation om at undtage oplysninger om, hvor mange penge Strand Consult ApS påtænker at bruge i forbindelse med erhvervs-ph.d.en, fra bloggerens aktindsigt. Nævnet finder ikke, at dette fremgår med tilstrækkelig tydelighed af blogindlægget, idet det af bloggen fremgår, at klager har anmodet om, at virksomhedens omsætningstal, der er offentligt tilgængelige, undtages fra aktindsigten.
Nævnet udtaler derfor kritik af business.dk.
 

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at ansøgningen om erhvervsph.d.en er baseret på 14 måneder gamle regnskabstal, og ikke 18 måneder gamle tal som oprindeligt oplyst i blogindlægget.
Det fremgår imidlertid af indlægget, at regnskabet er afsluttet den 30. juni 2011, og at ansøgningen er indleveret den 10. september 2012, hvorfor de rigtige forhold står klart for læserne, ligesom den fejlagtige oplysning er rettet.
Nævnet finder derfor ikke anledning til at udtale kritik af business.dk.
Nævnet må på det foreliggende grundlag lægge til grund, at ph.d.-vejlederen ikke har været ansat hos Strand Consult ApS, men arbejdet for virksomheden.
Pressenævnet finder det beklageligt, at det af blogindlægget fremgår, at Strand Consult ApS i ph.d.-ansøgningen har oplyst, at vejlederen har været ansat i virksomheden. Da der i ansøgningens skema ”Employment History” ikke skelnes mellem ph.d.-vejlederens fastansættelser til tidligere arbejdsgivere og den løsere tilknytning til Strand Consult ApS, og da ansøgningen efter det oplyste indeholder samme formulering – ”worked with” – i beskrivelsen af vejlederens tilknytning til en tidligere arbejdsgiver og til Strand Consult ApS, har [Klager] selv medvirket til forvirringen, og nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af dette forhold.

 

Forelæggelse m.v.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, der kan være krænket, ligesom angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkterne A.3 og A.4.

Nævnet finder, at oplysningerne om Strand Consult ApS’ økonomiske tilstand, herunder oplysninger afgivet i forbindelse med ph.d.-ansøgningen, om omfanget af aktindsigten og om ph.d.-vejlederens tilknytning til Strand Consult ApS kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.
business.dks blogger rettede den 4. april 2013 henvendelse til [Klager] og anmodede om en kommentar til bl.a. Strand Consult ApS’ regnskab for regnskabsåret 2011/2012 til brug for en omtale af regnskabet i et blogindlæg den 5. april 2013.
[Klager] afviste seneste ved e-mail af 9. april 2013 at svare på spørgsmål om Strand Consult ApS’ økonomi.
Uanset, at klager over for business.dk’ s blogger tidligere havde afvist at besvare spørgsmål om Strand Consult ApS’ økonomi, finder Pressenævnet, at business.dk, da det påklagede blogindlæg havde et andet indhold end indlægget af 5. april 2013, burde have forsøgt at forelægge oplysningerne for klager, inden artiklen blev bragt den 10. april 2013 på business.dk.
Det skete ikke, hvorfor Pressenævnet udtaler kritik af business.dk.

 

Genmæle
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i mas-semedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at påstanden om, at to omsætningstal er streget over i aktindsigten på anmodning af teleanalytikeren [Klager] fremstår som en oplys-ning af faktisk karakter, som er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning. Nævnet finder ikke, at business.dk har dokumenteret oplysningen som utvivlsomt rigtig, og klager er derfor berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
Nævnet finder, at oplysningen om, at [Klager] indsendte 18 måneder gamle regnskabstal i forbindelse med ph.d.-ansøgningen, fremstår som en oplysning af faktisk karakter, der er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning. Henset til, at regnskabstallenes korrekte alder kan udledes af blogindlægget og, at oplysningen er rettet, finder Pressenævnet ikke, at klager er berettiget til at få bragt et genmæle overfor oplysningen.
Pressenævnet finder, at påstanden om, at Strand Consult ApS i ph.d.-ansøgningen – i strid med oplysningerne på ph.d.-vejlederens LinkedIn-profil – har oplyst, at vejlederen er ansat virksomheden, fremstår som en oplysning af faktisk karakter, der er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning.
Nævnet finder imidlertid, at [Klager] som ovenfor anført selv har medvirket til at skabe forvirring om vejlederens relation til Strand Consult ApS, og nævnet fin-der derfor ikke, at klager er berettiget til at få bragt et genmæle overfor påstanden.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af business.dk at offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer business.dk, og [Klager] korrigerer business.dk

 

[Underrubrik]
Der var fejl i det blogindlæg, som Bizzen – IT & Business skrev på business.dk i april om [Klager] og Strand Consult ApS.

 

[Tekst]
Inden indlægget Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero havde Bizzen bedt Styrelsen for Forskning og Innovation om aktindsigt. I blog-indlægget står der, at [Klager] havde anmodet styrelsen om at fjerne offentligt tilgængelige tal fra aktindsigten. Det var forkert. [Klager] havde bedt om, at oplysningerne om, hvor mange penge, som firmaet ville bruge på en erhvervs-ph.d., blev fjernet.
Pressenævnet kritiserer business.dk for at bringe den forkerte oplysning. Desuden får business.dk kritik for ikke at have forelagt oplysninger for [Klager], inden et nyt indlæg blev bragt.

Da business.dk ikke kan dokumentere oplysningen, og da oplysningen kan skade [Klager], har han ret til at få bragt sin version:

business.dk skrev i april, at to omsætningstal for Strand Consult ApS var streget over i forbindelse med Bizzen-bloggens begæring om aktindsigt og at denne overstregning var sket efter anmodning fra mig.
Dette er ikke korrekt.
[Klager]

 

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00489.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: