Sagsnummer: 2007-6-0518

Delvis kritik af TV 2 for ikke at sikre sløring i trailer. Skjult kamera. Optagelser forelagt inden offentliggørelse.

30-08-2007

Klager – 3 ansatte – klagede over en udsendelse på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert enkelt tilfælde.
Nævnet finder, at den samfundsmæssige interesse i at belyse forholdene for udviklingshæmmede gjorde det berettiget at anvende skjulte optagelser. Det forhold, at TV 2 forud for offentliggørelsen havde bragt en udsendelse fra en anden institution for psykisk syge kan ikke føre til et andet resultat.
Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. vejledende regler for god presseskik, punkt B.1. Det påhvilede derfor TV 2 at sikre en effektiv sløring af de personer, der fremgår af udsendelsen. Nævnet finder, at TV 2 har sikret en tilstrækkelig effektiv sløring, selv om [A] og [C] stemmer ikke er sløret, og nævnet udtaler derfor ikke kritik. Nævnet finder imidlertid, at [B] burde have været sløret i trailerne til udsendelsen. Da dette ikke skete i de først udsendte trailere, udtaler nævnet sin kritik. Under hensyn til, at TV 2 slørede klager i de følgende trailere og til, at TV2 har beklaget fejlen over for klagerne, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse af kritikken i medfør af medieansvarsloven § 49.
Offentliggørelsen af optagelserne af klagerne kan være skadelige, krænkende og virke agtelsesforringende for dem, og der har derfor efter de presseetiske regler skullet ske efterprøvelse i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klagerne, bl.a. for at sikre, at optagelserne gav et retvisende billede af forholdene på bostedet og af de episoder, der blev vist. Klagerne fik lejlighed til at se optagelserne foretaget med skjult kamera inden offentliggørelsen og blev tilbudt at fremkomme med deres eventuelle kommentarer i selve programmet, hvad de dog ikke ønskede, idet de valgte alene at kommentere visse kritikpunkter i forbindelse med gennemsynet. Under disse omstændigheder giver offentliggørelsen af optagelserne ikke anledning til kritik.
I overensstemmelse med redaktørens ret til at redigere mediet er TV 2 berettiget til at beslutte, hvilke optagelser man bringer i mediet, og nævnet udtaler ikke kritik af, at optagelserne hovedsageligt er fra 27. december 2007. Nævnet finder det uheldigt, at studieværten sidst i udsendelsen siger, at journalisten har været på Bostedet Sjælør i seks uger, hvorved der efterlades et indtryk af, at optagelserne er fra alle seks uger, men nævnet finder dog ikke, at dette forhold er tilstrækkeligt til, at der er grundlag for at udtale kritik.
Pressenævnet finder, at det klart fremgår af udsagnet ”en henvendelse fra en mor, der har haft sit barn på Sjælør”, at [F]s søn ikke længere bor på Bostedet Sjælør, og at hendes vurderinger derfor er fra tiden, hvor sønnen boede der. Det fremgår endvidere, at [E] udtaler sig på baggrund af erfaringerne fra hans ansættelse tre år tidligere, ligesom Jens Elmelund fortæller om den positive udvikling på institutionen efter [E]’ ansættelse. Nævnet finder herefter, at udtalelserne ikke er misvisende og udtaler ikke kritik. Det samme gælder episoden, hvor [B] skal bade en beboer.
Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af TV2.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0518.

Del på sociale medier ved at klikke her: