Sagsnummer: 2003-0042

Ej kritik eller genmælekrav overfor Danmarks Radio. Forkerte og manglende oplysninger om produkt.

30-07-2003

Klager klagede over en tv-udsendelse, der omtalte et produkt, han havde opfundet. Klager ønskede endvidere genmæle overfor nogle forkerte oplysninger. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere, om de to familier, der afprøvede produktet, havde anvendt produktet korrekt eller forkert. På baggrund af parternes modstridende forklaringer kunne nævnet ikke vurdere, i …

Klager klagede over en tv-udsendelse, der omtalte et produkt, han havde opfundet. Klager ønskede endvidere genmæle overfor nogle forkerte oplysninger.
Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere, om de to familier, der afprøvede produktet, havde anvendt produktet korrekt eller forkert.
På baggrund af parternes modstridende forklaringer kunne nævnet ikke vurdere, i hvilket omfang klager var forelagt oplysningerne fra de to familier, og hvad klager i den forbindelse havde udtalt. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt.
Nævnet fandt – i overensstemmelse med det almindelige princip om, at redaktøren har ret til at redigere mediet og dermed er berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man vil bringe i et medie – ikke grundlag for at udtale kritik af, at indklagede havde undladt at benytte de oplysninger om produktet, som klager var fremkommet med.
Nævnet fandt ej heller grundlag for at udtale kritik af indklagedes brug af en biologs udsagn, idet pågældende – uanset at hun i indslaget anførte, hvad hun personligt ville gøre, – udtalte sig om klagers produkt på baggrund af sin faglige viden. Nævnet fandt ligeledes, at indklagede ikke havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at foreholde hende klagers egen undersøgelsesrapport.
Nævnet fandt, at indklagede heller ikke i øvrigt havde handlet i strid med god presseskik.
Nævnet fandt, at indklagede i forhold til de fremkomne klagepunkter ikke havde bragt forkerte oplysninger af faktisk karakter, og der var derfor ikke grundlag for genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0042.

Del på sociale medier ved at klikke her: