Sagsnummer: 14-70-00623 (Behandlet sammen med 14-70-00621)

Hashkurér får ikke slettet artikel fra nettet

03-06-2014

Metroxpress bragte artiklen ”Hashbande blev snydt: Fik mursten i stedet”. Hashkuréren ønsker artiklen fjernet fra nettet. Pressenævnet finder ikke, at det er i strid med god presseskik at skrive navnet på en person, der har fået en dom på to et halvt år for alvorlig kriminalitet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed
Indledningsvis bemærkes med hensyn til klagens rettidighed, at artiklen blev bragt den 25. november 2013, og at klagen først er indgivet den 5. februar 2014 til Metroxpress. Klagefristen før 1. januar 2014 er fire uger fra tidspunktet for offentliggørelse af artiklen eller fra mediets svar på en klage. Klagen til Metroxpress er indgivet efter udløbet af klagefristen. Klagepunkterne vedrørende oplysningernes korrekthed og det anvendte foto afvises derfor som for sent indgivet, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3.
Det bemærkes i den forbindelse, at klagefristen for klager over afslag på at få fjernet gamle oplysninger fra digitale medier (punkt B.8 i de vejledende retningslinjer for god presseskik) vurderes uafhængigt af artiklens offentliggørelsestidspunkt. Klageren skal anmode mediet om at få slettet oplysningerne, inden klagen indgives til Pressenævnet. Klagefristen til nævnet regnes i disse tilfælde fra mediets svar til klageren.
Forinden klagen til Pressenævnet rettede [Person A] henvendelse Metroxpress vedrørende fjernelse af en artikel fra internettet. [Person A] ses ikke have anmodet Metroxpress om konkret at fjerne den påklagede artikel. I forbindelse med sagens behandling i Pressenævnet har Metroxpress fastholdt ikke at have gjort noget forkert, hvilket må betragtes som en afvisning af anmodningen.
Da klagen over Metroxpress’ svar af 5. februar 2014 er indbragt for Pressenævnet inden 12 ugers klagefristen, er denne del af klagen rettidig og behandles derfor.

 

Fjernelse af gamle oplysninger fra digitale medier
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge et medie at slette billeder og artikler.
I øvrigt bemærkes det, at det følger af punkt C.6 i de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes.

 

Omtalen vedrører en straffesag, hvor [Klager] er idømt fængsel i to og et halvt år for alvorligere kriminalitet, og dommen er afsagt kort tid før omtalen i Metroxpress.
Pressenævnet finder, at det i sådanne tilfælde ikke kan anses for at være i strid med de presseetiske regler i forbindelse med en omtale af sagen at nævne navnet på den domfældte. Da Pressenævnet heller ikke finder, at andre grunde taler for, at Metroxpress burde have imødekommet anmodningen om sletning af artiklen, finder nævnet ikke anledning til at kritisere Metroxpress for ikke at have imødekommet anmodningen.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase:Sag nr. 14-70-00623.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: