Sagsnummer: 11-70-00143

Ikke grundlag for genmæle over for en billedstekst. Ifølge klager tillagde teksten ham tilhørsforhold til den yderste højrefløj.

03-11-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”››Deres hensigt er at ødelægge folk, der mener som jeg‹‹” i Politiken.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder det beklageligt, at formuleringen ”møde med” kan give indtryk af, at [Klager] holdt møde med [Person A], og ikke foredrag. Nævnet finder imidlertid ikke, at forholdet bevirker, at klager tillægges tilhørsforhold i billedteksten. Da billedteksten således er utvivlsom korrekt, er [Klager] ikke berettiget til at få bragt et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00143.

Del på sociale medier ved at klikke her: