Sagsnummer: 2007-6-0614

Ikke grundlag for genmæle over for Familie Journalen. Ikke skade af betydning. Dissens. Modstridende forklaringer.

21-01-2008

Klager klagede over en artikel i Familie Journalen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt ét eller flere af [A]s børn afgik ved døden. Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke afgøre, hvilken forklaring, der er den rigtige, og der er derved ikke grundlag for at afgøre, om Familie Journalen har tilsidesat god presseskik.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Tre medlemmer udtaler:
Vi finder, at oplysningen i artiklen vedrørende antallet af mistede børn er en oplysning af faktisk karakter. Vi finder imidlertid ikke, at oplysningen i den konkrete sammenhæng, hvor klager ikke i øvrigt fremtræder, er egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning, og klager er derved ikke berettiget til at få bragt et genmæle.
Et medlem udtaler:
Jeg finder, at oplysningen i artiklen vedrørende antallet af mistede børn er en oplysning af faktisk karakter. Jeg finder videre, at det forhold, at [K] angiveligt skulle have mistet fem børn er egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning. Da oplysningens rigtighed ikke er utvivlsom, finder jeg, at klager er berettiget til at få bragte et genmæle.
Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og [K] har ikke krav på at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0614.

Del på sociale medier ved at klikke her: