Sagsnummer: 10-70-00001

Ikke grundlag for genoptagelse af sag mod Danmarks Radio på baggrund af klagers anbringende om bl.a., at der blev vist to klip af klager af to sekunders varighed i udsendelsen – modsat det ene oplyst i begrundelsen.

15-11-2010

Klager – en person – anmodede om genoptagelse af sag nr. 2010-6-1019, [Klager] mod Danmarks Radio.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsor-denen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også af-gørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Presse-nævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Pressenævnet bemærker videre, at en part som udgangspunkt ikke har krav på genoptagelse alene med henblik på at anfægte begrundelsen for Pressenævnets afgørelse.
Da [Klager] hverken er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, eller har påvist væsentlige sagsbehand-lingsfejl, afslås anmodningen om genoptagelse.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00001.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: