Sagsnummer: 10-70-00003

Ikke kritik af B.T. for at omtale en politianmeldelse med angivelse af den anmeldtes navn. Kildekritik.

20-12-2010

Klager – en person – klagede over artiklerne ”ANMELDT FOR AT BESTILLE DRAB” og ”ADVOKAT ENDNU IKKE AFHØRT” i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler, at der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget, jf. punkt C.7.
Ved afvejningen af, om den offentlige interesse var så væsentlig, at den gjorde det berettiget at nævne [Klager] ved navn, har nævnet på den ene side lagt vægt på, at beskyldningerne må anses meget krænkende og skadelige for klager og hans advokatvirksomhed, og at anmeldelsen ikke på tidspunktet for artiklens offentliggørelse havde ført til indgriben fra politiets side. Nævnet har på den anden side lagt vægt på, at klager er advokat med møderet for Højesteret, at politianmeldelsen vedrører påstået forsøg på ”at bestille et groft overfald eller lejemord” på en tidligere klient, at anmeldelsen understøttes af udsagn fra personer, som B.T. har været i kontakt med, og muligvis også af en lydfil, og at klagers kommentarer til anmeldelsen er indhentet og fremgår af artiklen. Efter en samlet vurdering af disse forhold finder Pressenævnet ikke omtalen uberettiget, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af B.T. for at have omtalt politianmeldelsen mod [Klager] og for i den forbindelse at have nævnt hans navn.
Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af B.T. og bemærker herved, at det anonyme Black Cobra medlem i artiklen den 12. oktober 2010 er citeret for, at ”henvendelsen kom for cirka halvandet år siden”. Det fremgår således af artiklen, at optagelsen er halvandet år gammel. Det fremgår tillige, at hverken beskyldningen fremført under retssagen i 2006 eller politianmeldelsen i 2010 har ført til indgriben fra politiets side. Efterforskningschefen hos lokalpolitiet i Hvidovre udtaler til artiklen den 13. oktober 2010, at [Klager] ikke er blevet afhørt i sagen.
Der er efter de foreliggende oplysninger heller ikke grundlag for at fastslå, at B.T. ikke har udvist den fornødne kildekritik. Det bemærkes, at det af artiklerne fremgår, at beskyldningen i 2006 blev fremført under en retssag, hvor [Person B] selv var under tiltale, og at kvinden er [Klager]s ekskæreste. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00003.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: