Sagsnummer: 2010-6-1069

Ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at anvende dele af tilsendt materiale, idet budskabet ikke var forvansket. Grundlag for genmæle. Ikke pålagt offentliggørelse, da de forkerte oplysninger om afskedigelsen i menighedsrådet var berettiget.

25-11-2010

Klager – et menighedsråd – klagede over artiklen ”Massiv opbakning til fyret graver” og en rettelse ”FEJL I ARTIKLEN OM [Klager]” i Fyens Stiftstidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
For så vidt angår klagens rettidighed, bemærkes det, at en klage, der indleveres efter sædvanlig kontortids ophør eller på en dag, hvor Pressenævnets kontor er og må forventes at være lukket, først anses iværksat den nærmest følgende dag, hvor kontoret er åbent.
Klagebrevet af 29. september 2010 (poststemplet torsdag den 30. september 2010 kl. 21.00) er modtaget i Pressenævnet mandag den 4. oktober 2010. Da 4-ugers klagefristen efter sædvanlig beregning udløb lørdag den 2. oktober 2010, anses den i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper for forlænget til den følgende hverdag, mandag den 4. oktober 2010. Klagen er herefter indgivet rettidig og behandles.
Et massemedie har som led i den redaktionelle proces ret til på egen hånd at forkorte og redigere i manuskripter til indsendt materiale, såfremt skribentens opfattelse efter foretagne forkortelser og redigering fremstår som uforvansket.
Pressenævnet bemærker, at der i den af klagers fremsendte billedtekst er tilføjet ”og uregelmæssigheder” i den bragte artikel. Uanset denne tilføjelse finder Pressenævnet, at avisen ikke har tilsidesat god presseskik ved at anvende dele af det fremsendte materiale, idet klagers budskab om ansættelsen af en ny kirkegårdsgraver ikke fremstår forvansket i artiklen.
Nævnet finder videre, at det klart fremgår af artiklen, at medunderskriver [Person C] tilkendegiver sin vurdering af underskriftsindsamlingen som ”en protest”, og nævnet udtaler ikke sin kritik heraf.
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Uanset 132 personer ikke har underskrevet erklæringen, finder Pressenævnet, at spørgsmålet om, hvorvidt 111 personer eller ca. 132 personer har underskrevet meddelelsen, ikke er en faktisk forkert oplysning af en sådan karakter, at den er egnet til at påføre menighedsrådet skade af betydning. Klager har derfor ikke krav på et genmæle heroverfor.
Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til de ansættelsesretlige forhold i afskedigelsen af graver [Person B], herunder om mødet den 4. maj 2010 er at betragte som en ansættelsesretlig advarsel. Det fremgår imidlertid af fratrædelsesaftalen af 30. juni 2010, at graveren er afskediget med et opsigelsesvarsel. Det er således ikke korrekt – som erkendt af avisen –, at graver [Person B] blev ”fyret uden varsel”. Den forkerte oplysning er egnet til at påføre Menighedsrådet i Nr. Lyndelse Sogn skade af betydning, hvorfor klager som udgangspunkt er berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
Efter det oplyste meldte én borger sig ud af Folkekirken i februar 2010 og endnu én borger i uge 40 (4.-10. oktober 2010). Pressenævnet finder det ikke godtgjort, at den i sagen omtalte udmeldelse skulle være begrundet i den skete afskedigelse. Da den bragte oplysning kan forstærke det indtryk, som artiklen efterlader, nemlig at afskedigelsen ikke var berettiget, er oplysningen egnet til at påføre klager skade af betydning, og menighedsrådet er som udgangspunkt også er berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
Da Fyens Stiftstidende imidlertid den 20. oktober 2010 i tilstrækkeligt omfang berigtigede de bragte oplysninger, finder Pressenævnet, at der ikke er grundlag for at pålægge Fyens Stiftstidende at offentliggøre et genmæle efter medieansvarslovens § 49. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1069.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: