Sagsnummer: 11-70-00139

Ikke kritik af Fynske Mediers omtale. Beskyldninger om hashsalg forsøgt kontrolleret samt forelagt ejerne af kiosken.

03-11-2011

Klager – Corner Kiosken – klagede bl.a. over artiklen ”Naboer: Hashkiosk i gågaden” i Fyns Amts Avis og ”Naboer venter bare på politiet” i Fyens Stiftstidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 267 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette klagepunkt behandles derfor ikke.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, de krænkende oplysninger vedrører. Hertil kommer, at angreb og svar så vidt muligt bør bringes i sammenhæng og på samme måde, ligesom det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.3, A.4 og A.5.
Pressenævnet finder, at beskyldningerne om hashsalg er forsøgt kontrolleret, ligesom de er forelagt indehaverne, og ejernes bemærkninger er bragt i sammenhæng med beskyldningerne. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00139.

Del på sociale medier ved at klikke her: