Sagsnummer: 15-70-00781

Ikke kritik af interviews med mindreårige

29-06-2015

TV 2 bragte et nyhedsindslag om advokaters rolle i konfliktfyldte forældremyndighedssager. En far og hans to børn medvirkede i indslaget. Under et interview med faren og hans to børn fremsatte de krænkende beskyldninger mod moren til børnene. Pressenævnet finder, at medierne bør udvise et betydeligt hensyn til børn, særligt i sager, hvor de medvirkende børn inddrages i en konfliktfyldt og langvarig strid mellem forældrene. I den konkrete sag finder nævnet efter en samlet vurdering, at TV 2 ikke har tilsidesat hensynet til børnene.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Retlig interesse
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.
Da [Klager]s eksmand og børn deltager i indslaget med navns nævnelse og bl.a. omtaler hendes adfærd i forbindelse med parternes forældremyndigheds- og samværssager, har [Klager] retlig interesse i, at klagen behandles, uanset at hun ikke selv er nævnt ved navn.

Sagen behandles alene i forhold til [Klager], og ikke dennes advokat, [Klagers advokat], da der ikke foreligger en fuldmagt fra advokaten til, at [Klager] kan klage på hendes vegne.

God presseskik

– Privatlivets fred
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at der er en klar samfundsmæssig interesse i formidlingen af oplysninger om, at visse advokater angiveligt anvender grundløse anklager mod den ene forælder i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager, hvilket TV 2 bruger [Familienavn]s sag til at belyse. Nævnet finder derfor, at TV 2 var berettiget til at omtale sagen mellem [Person A] og [Klager].
Da [Klager] ikke selv er afbildet eller nævnt ved navn i indslaget, og således ikke kan identificeres af den brede offentlighed, finder nævnet, at TV 2 har sikret tilstrækkelig beskyttelse af hendes personlige anseelse, uanset at hendes navnefællesskab med [Person A] og børnene forhindrer en komplet anonymisering.

– Børns deltagelse
Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler derfor, jf. punkt B.5.

Pressenævnet finder, at medierne bør udvise et betydeligt hensyn til børn, særligt i sager som den foreliggende, hvor de medvirkende børn inddrages i en meget konfliktfyldt og langvarig strid mellem forældrene.
Da [Person A] imidlertid efter det oplyste har den fulde forældremyndighed over [Barn 1] og [Barn 2] og må anses for at have givet sit samtykke til børnenes deltagelse i indslaget – og børnene i øvrigt deltager sammen med deres far – finder nævnet efter en samlet vurdering ikke, at TV 2 har tilsidesat hensynet til børnene.

– Korrekte oplysninger
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Det fremgår af TV 2s indslag gennem interview med børnene [Barn 1] og [Barn 2], at [Klager] sammen med sin advokat [Klagers advokat] angiveligt skulle have instrueret børnene i at fremsætte falske påstande om fysiske overgreb begået af deres far, [Person A]. [Klager] har heroverfor anført, at [Person A] – sammen med TV 2 – skulle have instrueret børnene i at fortælle således til TV 2, og at oplysningerne således er forkerte. [Klager] har i den forbindelse påpeget, at advokaten angiveligt ikke havde mødt børnene eller var involveret i forældremyndighedssagen på tidspunktet for de første anklager mod faderen.
Pressenævnet har noteret sig det omfattende baggrundsmateriale fremsendt af både [Klager] og TV 2 i sagen, herunder en lang række retsdokumenter, men finder på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke mulighed for at tage stilling til de fremførte påstande. Nævnet finder således ikke grundlag for med den fornødne sikkerhed at tage stilling til, hvorvidt de nævnte oplysninger i udsendelsen er korrekte, herunder hvorvidt børnenes udsagn er sandfærdige.

– Kildekritik
Det fremgår endvidere af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Henset til det høje konfliktniveau i forældremyndigheds- og samværssagerne mellem [Klager] og [Person A], havde TV 2 anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for oplysningerne fra [Person A] og børnene. Da det fremgår klart af indslaget, at oplysningerne stammer fra konfliktens parter og genstand, finder nævnet, at seerne havde mulighed for selv at vurdere troværdigheden af udtalelserne.

– Forelæggelse
Det fremgår endelig af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A. 3.

Nævnet finder, at oplysningerne i udsendelsen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], hvorfor de har skullet forelægges for hende. TV 2 rettede telefonisk henvendelse til [Klager] den 12. marts 2015, og da opkaldet ikke blev besvaret, sendte TV 2 en mail til hende, hvori formålet med henvendelsen kort blev skitseret. Det var herefter [Person B], der ringede tilbage til TV 2 og førte en længere samtale om sagen. Under disse omstændigheder finder nævnet, at TV 2 havde belæg for at antage, at [Person B] besvarede TV 2s henvendelse på vegne af [Klager] og udtalte sig på dennes vegne.
Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at [Person B] under samtalen tilbageviste påstandene om, at der skulle være fremsat falske anklager om vold mv., og desuden afviste at deltage i indslaget. Nævnet finder ikke anledning til at kritisere, at TV 2 på baggrund af samtalen citerede [Klager] for at afvise at have medvirket til at skabe falske anklager, og at TV 2 konkluderede, at parret ikke ønskede at deltage i indslaget, uanset om [Person B] ved samtalens afslutning måtte have oplyst, at han udtalte sig uden for referat. Det bemærkes, at det citerede er i overensstemmelse med [Klager]s synspunkter for nævnet.
[Klager] sendte efterfølgende (men inden udsendelsens start) en mail til TV 2, hvoraf det fremgik, at hun ikke ønskede at tage til genmæle, da sagen efter hendes opfattelse ikke hører til i medierne. Som svaret i øvrigt er formuleret finder nævnet, at der var grund til at betvivle, hvorvidt [Klager] havde forstået karakteren af den planlagte offentliggørelse. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det ikke fremgår af TV 2s mail til [Klager], at TV 2 havde interviewet hendes børn, og at deres udtalelser ville indgå i indslaget.
Nævnet finder derfor, at det havde været bedst i overensstemmelse med god presseskik, hvis TV 2 havde sørget for at præcisere henvendelsen overfor [Klager] i lyset af dennes svar. Nævnet finder dog ikke tilstrækkelig grund til at kritisere dette forhold, også henset til den forudgående telefonsamtale med [Person B], hvor den planlagte offentliggørelse efter det oplyste blev drøftet nærmere.
Pressenævnet finder som udgangspunkt ikke, at en forelæggelse lidt over to timer før den planlagte offentliggørelse i en sag af den foreliggende karakter giver rimelig tid til at svare. Henset til TV 2s telefonsamtale med [Person B], og henset til, at det af [Klager]s efterfølgende mail til TV 2 – uanset en tilsyneladende misforståelse omkring offentliggørelsens karakter – fremgik, at hun ikke ønskede at kommentere sagen yderligere, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at TV 2 ikke har taget yderligere skridt til at kontrollere oplysningerne, herunder eventuelt udsætte offentliggørelsen med henblik herpå.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00781.

Del på sociale medier ved at klikke her: