Sagsnummer: 11-70-00135

Ikke kritik af Jyllands-Posten for omtale af løn- og arbejdsmæssige forhold. Privatlivets fred.

03-11-2011

Klager – et anpartsselskab og dennes direktør samt tre håndværkere – klagede over artiklen ”Alliance mod udenlandsk arbejdskraft” i Jyllands-Posten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser om ærekrænkelser og husfredskrænkelser er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Pressenævnet lægger til grund, at Susan Winther og Mads Madsen indfandt sig på ejendommen [vejnavn og husnummer] uden forudgående aftale for at besigtige forholdene, herunder forholdene i den lejlighed, der fungerede som [Håndværker 2], [Håndværker 3] og [Håndværker 4]s private bolig. Ifølge klagernes oplysninger opholdt Susan Winther og Mads Madsen sig på ejendommen 20-30 minutter. Observationerne blev dagen efter offentliggjort i Jyllands-Posten.
Spørgsmål om, hvorvidt arbejdstagere har ordnede løn- og arbejdsmæssige forhold, har generelt klar almen interesse. Dette gælder også omtale af, om arbejdstagere eller selvstændige fra andre EU-lande tilbydes ordnede boligforhold under arbejde i Danmark. På denne baggrund, og da [Håndværker 2], [Håndværker 3] og [Håndværker 4] ikke var nævnt ved navn i artiklen, finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Jyllands-Posten for at bringe observationerne.
Efter det oplyste lægges det til grund, at [Håndværker 2], [Håndværker 3] og [Håndværker 4]s selskab Pudsekongerne S.M.B.A. var registreret på adressen [vejnavn og husnummer], Gentofte. [Direktøren] var direktør i ejendomsselskabet [vejnavn og husnummer] ApS.
Pressenævnet finder, at udsagnet ”skrøbeligt stillads” insinuerer tvivl om stilladsets bæredygtighed og derved stiller spørgsmål ved, hvorvidt stilladset opfylder lovens krav. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt stilladset var i brug. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, har Pressenævnet ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt stilladset opfyldte lovens krav eller hvem, der var ansvarlig herfor. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den de krænkende oplysninger vedrører. Hertil kommer, at det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.1, A.3 og A.5.
Pressenævnet finder, at udsagnene ”de østeuropæiske arbejdere lever under usle forhold… en underklasse i Danmark” og ”Det var meget uhumsk” klart fremstår som Mads Madsens vurderinger af forholdene, og nævnet udtaler ikke kritik af avisen for at bringe disse.
Pressenævnet finder det beklageligt, at Jyllands-Posten oplyste, at et af [Direktøren]s ”huse i Nordjylland [kom] på tvangsaktion”. Udsagnet kan give indtryk af, at tvangsauktionen blev afholdt, selvom avisen oplyser om den manglende forkyndelse. Der var indgivet begæring om tvangsauktion over et grundstykke. Pressenævnet finder ikke anledning til at udtale kritik for omtalen af tvangsauktionen eller de øvrige forhold vedrørende [Direktøren] og Ejendomsselskabet [vejnavn og husnummer] ApS. Nævnet finder, at Jyllands-Posten i fornødent omfang har forsøgt at kontrollere artiklens oplysninger inden offentliggørelse, herunder forsøg på forelæggelse for [Direktøren]. [Håndværker 2], [Håndværker 3] og [Håndværker 4]s udsagn om, at de er selvstændige, at de har et momsnummer, og at de alene har bopæl på [vejnavn og husnummer], er gengivet i artiklen.
Pressenævnet udtaler ikke kritik af avisen.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00135.

Del på sociale medier ved at klikke her: