Sagsnummer: 12-70-00316

Ikke kritik af Newsbreak.dk for at offentliggøre billede fra "lukket" Facebook-profil med ca. 1.300 Facebook-venner. Ophavsretlige spørgsmål henrører under domstolene.

11-10-2012

Klager – en person – klagede over et billede indsat til artiklen ”Midt i skilsmisse: [Person A] kæreste med 22-årig [Klager]” på Newsbreak.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Newsbreak.dk anmeldte ved e-mail af 5. september 2012 hjemmesiden til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. lovens § 1, nr. 3. Hjemmesiden er herefter omfattet af nævnets kompetence.
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt eventuelle ophavsrettigheder er krænket ved offentliggørelsen af billedet, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Det er Pressenævnets opfattelse, at billeder på lukkede Facebook-profiler (med begrænset tilgængelighed) som udgangspunkt er forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge disse informationer, medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen.
Ifølge Pressenævnets praksis kan materiale på profiler med begrænset adgang imidlertid sidestilles med offentligt tilgængeligt materiale, hvis profilen har et meget stort antal ”venner” tilknyttet, uden profilindehaveren har et personligt kendskab hertil.
Efter det oplyste havde [Klager] indstillet sin Facebook-profil, så han skulle acceptere udefrakommende som ”ven” for, at disse fik adgang (en ”lukket” profil med begrænset adgang).
Under hensyn til, at klager havde ca. 1.300 Facebook-venner tilknyttet sin profil, herunder flere journalister, og klager som stifter af og formand for Homofobilis samt deltager i ”Mr. Gay Denmark 2011” selv har deltaget i offentlige arrangementer, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Newsbreak.dk for at offentliggøre billedet fra [Klager]s profil uden at indhente hans samtykke. Nævnet udtaler ikke kritik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00316.

Del på sociale medier ved at klikke her: