Sagsnummer: 11-70-00132

Ikke kritik af NORDJYSKE Stiftstidende for at offentliggøre oplysninger om politisk overbevisning. Forsøg på forelæggelse. Klagers manglende tid til interview måtte sidestilles med afslag. Privatlivets fred.

09-11-2011

To klagere – foreningen ”Organisationen” og dens formand – klagede over artiklerne ”Lærer i gabestokken”, ”Nordjyder i højrefløjsnetværk”, og ”Højrenetværket født i Aalborg” i NORDJYSKE Stiftstidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter det oplyste lægges det til grund, at NORDJYSKE Stiftstidende bl.a. henviste til oplysninger fra Redox’ rapport ”ORG – logen bag det ekstreme højre”, ligesom [Person A] og [Person D] udtaler sig i artiklerne. Sidstnævnte personer tager i artiklerne afstand fra foreningen Organisationen.
Da Redox må anses som særdeles kritisk indstillet over for personer og organisationer på højrefløjen, gav dette forhold NORDJYSKE Stiftstidende anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for oplysninger fra Redox. Anvendelsen af oplysninger fra Redox er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat. NORDJYSKE Stiftstidende gør således opmærksom på kilden til oplysningerne, således at læseren har mulighed for at vurdere troværdigheden. Spørgsmålet om, hvorvidt der ved indsamlingen og videregivelsen af oplysningerne i rapporten er sket en overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Nævnet finder, at beskrivelsen af grupperinger på højrefløjen og deres handlinger er et så væsentligt samfundsmæssigt emne, at det var berettiget at bringe artiklerne om samme, herunder at omtale formanden [Formanden] ved navns nævnelse.
NORDJYSKE Stiftstidende henvendte sig den 18. august 2011 forud for offentliggørelsen til [Formanden] med henblik på at forelægge klagerne oplysningerne. På dette tidspunkt havde andre medier offentligt omtale af klagerne, og [Formanden] måtte derfor have været bekendt med omtalen. [Formanden] afviste ved e-mail af 20. august 2011 et interview under henvisning til, at han var på vej til bryllup. Det må sidestilles med et afslag på interview. Avisen bragte den 22. august 2011 en henvisning til foreningen Organisationens redegørelse. Da der i redegørelsen ikke er nærmere dokumentation i relation til de omtalte forhold, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere avisen for ikke i større omfang at have inddraget redegørelsen.
På denne baggrund finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere NORDJYSKE Stiftstidende for ikke at have kontrolleret oplysningerne yderligere inden offentliggørelse. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00132.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: