Sagsnummer: 10-70-00014

Ikke kritik af Nordjyske Stiftstidende og nordjyske.dk for at identificere domfældt person. Navn.

20-12-2010

Klager – en person klagede over artiklen ”Falsk ordre skulle sikre lån” i Nordjyske Stiftstidende og nordjyske.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet. Så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres meddelelser, der kan lægge hindringer i vejen for sagens opklaring, eller tilkendegivelser om, at tiltalt er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig, jf. punkterne C.5 og C.6.
Efter det oplyste lægges det til grund, at retssagen i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed. Pressenævnet finder, at sagen har almen interesse og finder derfor ikke grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager. Det fremgår endvidere af artiklen, at byretsdommen er anket til landsretten.
Nævnet udtaler herefter ikke sin kritik af omtalen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00014.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: