Sagsnummer: 12-70-00222

Ikke kritik af Sjællandske Medier for at omtale en netop afsagt dom på 40 dages fængsel. Navnet på dømte var ikke gengivet. Sløring. Ikke grundlag for genmæle.

13-04-2012

Klager – en person – klagede over artiklen ”67-årig dømt for vold mod avisbud” i Sjællandske og en lignende artikel på sn.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at nævnet i overensstemmelse med § 34 i medieansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998) træffer afgørelse om, hvorvidt massemediers indhold og handlemåde er i overensstemmelse med god presseskik. Det er mediet – og ikke den enkelte journalist – der er part i nævnets sager, når der indgives klage over offentliggjorte artikler.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
[Klager] blev ved Retten i Næstved den 22. februar 2012 blev idømt 40 dages betinget fængsel for vold mod Sjællandske Mediers budformand, [Person A]. Efter artiklens offentliggørelse den 23. februar 2012 blev dommen anket til landsretten den 5. marts 2012 med påstand om frifindelse. Den omtalte retssag blev behandlet i overensstemmelse med princippet om offentlighed i retsplejen, og nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at kritisere Sjællandske Medier for at omtale den netop afsagte dom.
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.
Det forhold, at avisens journalist kan have en personlig interesse i sagen som kollega til budformanden, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at udtale kritik af avisen, men gav avisen grund til at være særlig varsom med, at oplysningerne i artiklen var korrekte. Der er ikke over for Pressenævnet påpeget faktisk forkerte oplysninger i artiklen af 23. februar 2012, nævnet udtaler derfor ikke kritik af Sjællandske Medier for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere. Nævnet bemærker, at klagers gode personlige forhold navnlig fremgår af retsformandens bemærkning: ”… og dine gode personlige forhold gør, at vi helt undtagelsesvist har gjort dommen betinget”, ligesom klagerens forklaring for retten er refereret i artiklen.
Da dommen er anket den 5. marts 2012 – efter artiklens offentliggørelse – finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Sjællandske Medier for ikke at nævne dette forhold i artiklen 23. februar 2012.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Da der ikke er påpeget faktisk forkerte oplysninger i artiklen, er klager ikke berettiget til at få bragt et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00222.

Del på sociale medier ved at klikke her: