Sagsnummer: 2010-6-1076

Ikke kritik af TV 2 for at identificere domfældt person cirka halvandet år efter domfældelsen. Klager var idømt seks års fængsel for forsøg på dobbelt manddrab. Navn. Billede.

25-11-2010

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Station 2 Special ” på TV 2 vedrørende kriminalteknikeres arbejde.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom.
Pressenævnet finder, at kriminalteknikeres arbejde og klagers sag vedrørende forsøg på dobbelt manddrab hver for sig har en sådan offentlig interesse, at der var grundlag for omtale. Henset til forbrydelsens karakter, straffens længde, og den forholdsvis korte tid, der er forløbet fra landsrettens dom til omtalen i TV 2, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at identificere [Klager] i udsendelsen.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1076.

Del på sociale medier ved at klikke her: