Sagsnummer: 11-70-00053

Ikke kritik af TV 2 for at offentliggøre optagelsen af en høretest indhentet med skjult kamera, selvom klager også efterfølgende til kamera vedgik sig praksis i strid med Sundhedsstyrelsens vejledning.

02-05-2011

Klager – direktøren for Dansk HøreCenter – klagede over udsendelsen ”Operation X: Når ører bliver til kroner” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at vurdere, hvilke undersøgelser Dansk HøreCenter er ansvarlige for, og hvorvidt lokaler og personale opfylder eventuelle faglige retningslinjer for gennemførelsen af en høretest. Disse forhold behandles derfor ikke.

På baggrund af Rigsrevisionens ”Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat høreapparatbehandling” af november 2010 lægges det til grund, at undersøgelser i 2007 påviste, at den gennemsnitlige samlede udgift til høreapparatbehandling i det offentlige var højere end tilskuddet til behandling i privat regi. Det oplyses ikke i udsendelsen, at behandlingen hos Dansk HøreCenter eller andre privatklinikker er dyrere pr. samlede behandling. I udsendelsen vurderes en eventuel overbehandling og derved øgede tilskudsomkostninger. Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at gengive oplysninger fra Center for Alternativ Samfundsanalyses (CASA) og Københavns Kommunes rapporter. Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at bringe Erik Fabrins vurderinger af årsagerne til stigningen i antallet af høreapparater og begrebet ”skuffehøreapparater” uden at inddrage yderligere forklaringer herpå.

Efter det oplyste viser TV 2 et høreapparat, der ikke er identisk med det høreapparat, som Dansk HøreCenter udleverede til TV 2s testperson. Ifølge TV 2s oplysninger var det muligt for en privat høreklinik at anskaffe et høreapparat med identiske funktioner til 2.200 kroner inklusive moms. Nævnet har ikke mulighed for at vurdere, om kvaliteten og prisen af det viste høreapparat adskiller sig fra Dansk HøreCenters, og udtaler på denne baggrund ikke kritik af prisoplysningen.

Vedrørende optagelserne foretaget med skjult kamera hos Dansk HøreCenter bemærker Pressenævnet, at det som udgangspunkt er betænkeligt at bringe oplysninger indhentet med skjult kamera. Når der som her ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne, følger det af nævnets praksis, at offentliggørelsen skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera, og at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.
Pressenævnet finder, at det er af væsentlig samfundsmæssig interesse i at belyse tilskudsordningens funktion, herunder hvorvidt private høreklinikker behandler hørepatienter i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger (vejledning nr. 9096 af 3. marts 2009 om høreapparatbehandling).

Ved bedømmelse af om offentliggørelsen af optagelserne indhentet med skjult kamera var berettiget, har nævnet på den ene side lagt vægt på, at det af optagelserne hos høreklinikken i København fremgår, at Dansk HøreCenter er bekendt med indholdet af Sundhedsstyrelsens vejledning, men alligevel er villige til at indsende en anmodning om tilskud på kundens vegne. Medarbejderen oplyser således, at der ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning ikke tilkendes tilskud til høreapparater til personer med tinnitus. På den anden side finder nævnet det tvivlsomt, at dokumentationen kun kunne indhentes med brugen af skjult kamera. [Klager] kommenterer – og vedgår – Dansk HøreCenters praksis.

Efter en samlet vurdering finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at hensynet til [Klager] og Dansk HøreCenter overstiger den offentlige interesse, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 for at offentliggøre optagelserne. Nævnet bemærker, at de menige medarbejdere, der optræder i udsendelsen er sløret.

[Klager] kommenterer i udsendelsen optagelserne indhentet med skjult kamera, Agnete Parvings vurdering af Dansk HøreCenters behandling og de tidligere ansattes oplysninger om salgsprognoser og -tal. Nævnet udtaler herefter ikke kritik af TV 2 for ikke at indhente klagers kommentar til oplysningerne, der således ikke fremstår uimodsagt. Pressenævnet har ikke mulighed for at pålægge udlevering af råmateriale, hvorfor nævnet ikke kan tage stilling til, hvorvidt TV 2 har udeladt væsentlige udtalelser fra [Klager]. Det fremgår af klagers kommentarer, at han er bekendt med indholdet af de skjulte optagelser, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 for ikke at afspille optagelserne indhentet i Århus for [Klager].

Agnete Parving var ansat af Københavns Kommune, der kan bevillige tilskud til høreapparater. Dette forhold gav TV 2 anledning til at udvise agtpågivenhed over for hendes udtalelser. Agnete Parvings baggrund og tilhørsforhold fremgår af udsendelsen, så seeren har mulighed for at forholde sig til hendes troværdighed. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 ikke har udvist den fornødne kildekritik ved at bringe Agnete Parvings kommentarer og vurderinger.

Nævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved at bringe de øvrige kilders udtalelser eller i øvrigt.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00053.

Del på sociale medier ved at klikke her: