Sagsnummer: 2009-6-0804

Ikke kritik af TV 2 for at offentliggøre skjulte optagelser, der påviste klagers (en håndværkers) afgivelse af vildledende og urigtige oplysninger. Klagers kommentarer forsøgt indhentet. Ikke grundlag for genmæle.

24-04-2009

Klager – en person – klagede over udsendelsen “Klamphuggerne” på TV 2

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Skjult kamera
Vedrørende optagelserne foretaget med skjult kamera bemærker Pressenævnet, at det som udgangspunkt er betænkeligt at bringe oplysninger indhentet med skjult kamera, uden at efterfølgende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse. Såfremt der ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne følger det af nævnets praksis, at offentliggørelsen skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera, og at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.
Pressenævnet finder, at det kan have samfundsmæssig interesse at belyse, om håndværkere og bygmestre m.v. har de faglige kvalifikationer, som de oplyser og tager sig betalt for at være i besiddelse af. Information om svendebreve og medlemskab af brancheforeninger kan som udgangspunkt tilvejebringes uden brug af skjult kamera. [K] gav imidlertid urigtige og vildledende oplysninger over for muldvarp A og B under den samtale, der blev optaget med skjult kamera. På den baggrund finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at TV 2 offentliggjorde de skjulte optagelser.

Århus
Pressenævnet finder, at [K] ikke er fremkommet med væsentlige klager over oplysningerne i udsendelsen og finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2, jf. i øvrigt det neden for anførte om forelæggelse og genmæle.

Randers
Pressenævnet finder det beklageligt, at TV 2 gav fejlagtigt gav indtryk af, at den eneste tegning, der var udarbejdet til brug for opførelsen af huset, var den i udsendelsen omtalte skitse. Da de øvrige tegninger efter Finn Zeuthens vurdering imidlertid var uden værdi, finder nævnet, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der er grundlag for at udtale kritik.
På baggrund af syn- og skønserklæringen af 23. juli 2007 lægges det til grund, at skorstenen er lavere end vist på bygningstegningen, at der ikke er tilstrækkelig plads til en forskriftsmæssig fuge omkring vinduet, at døren på 1. sal er udført udadgående, selvom den på tegningen var vist indadgående, samt at vinduerne på 1. sal skal fungere som redningsåbninger, men at disse er placeret for højt og derfor ikke opfylder de gældende krav.
Herefter – og under hensyn til det anførte neden for om forelæggelse og genmæle – finder Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for omtalen af Randersbyggeriet.

Forelæggelse og genmæle
Pressenævnet finder, at oplysningerne i udsendelsen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og at oplysningerne derfor har skullet efterprøves, inden de blev bragt, først og fremmest ved forelæggelse for klager. [K] stillede som betingelse for at medvirke i et tv-interview, at spørgsmålene skulle udleveres på forhånd. På baggrund af mødet på Hotel Scandic og korrespondancen mellem klager og TV 2 må [K] have været bekendt med, at udsendelsen var kritisk over for hans faglige kvalifikationer og det udførte håndværksarbejde i Århus. Klager ønskede ikke at kommentere bebyggelsen i Randers på grund af den verserende sag, og klagers skriftlige kommentarer vedrørende terrassen i Århus blev sendt efter udløbet af tidsfristen og på et tidspunkt, hvor det ikke længere produktionsmæssigt var muligt at medtage disse. Det må i den forbindelse lægges til grund, at klager ved flere lejligheder har modtaget tilbud om at medvirke i et interview, men at han dels ikke har taget imod disse tilbud inden for rimelig tid dels har fremsat den betingelse, at han ville have spørgsmålene udleveret på forhånd.
Efter det anførte finder nævnet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af TV 2 for ikke i fornødent omfang at have givet klager mulighed for at få sine kommentarer medtaget i udsendelsen. Der er heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at have udvist tilstrækkelig kritik over for de kilder m.v., man har benyttet.
I medfør af medieansvarsloven § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Som sagen foreligger påklaget finder nævnet, at der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger, som [K] har krav på et genmæle overfor. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase:Sag nr. 2009-6-0804.

Del på sociale medier ved at klikke her: